Truyền thông

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội (tiếp theo)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÀO MỪNG CÁC HỘI VIÊN MỚI THÁNG 2/2023

Trong tháng 2/2023, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký các Quyết định kết nạp các Hội viên mới gia nhập.

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÀO MỪNG CÁC HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP

Trong tháng 1/2023, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký các Quyết định kết nạp các Hội viên mới gia nhập.

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 36)