Truyền thông

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 14 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 09/06/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 406/VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 14 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 29/04/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 380/VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 05 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 31/03/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 374/VACPA kết nạp 05 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 10 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 20/03/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 368/VACPA kết nạp 10 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 11 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/03/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 366/VACPA kết nạp 11 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 08 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 12/03/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 363/VACPA kết nạp 08 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/02/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 346/VACPA kết nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 13 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 03/01/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 326/VACPA kết nạp 13 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 16 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 01/11/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 298/VACPA kế nạp 16 Hội viên mới gồm các bạn sau:  

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 35 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán viên, ngày 23/10/2007 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định số 292/VACPA kết nạp 35 hội viên mới gồm các bạn sau:

21 - 30313233
(Trang 32 / 33)