Truyền thông

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/02/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 346/VACPA kết nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 13 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 03/01/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 326/VACPA kết nạp 13 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 16 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 01/11/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 298/VACPA kế nạp 16 Hội viên mới gồm các bạn sau:  

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 35 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán viên, ngày 23/10/2007 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định số 292/VACPA kết nạp 35 hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 19 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 12/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 282/VACPA kế nạp 19 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 06 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 11/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 281/VACPA kế nạp 06 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 11 bạn Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 28/09/2007 và ngày 01/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 270/VACPA, 275/VACPA kế nạp 11 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 05 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/09/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 262/VACPA kế nạp 05 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

21 - 3031323334353637
(Trang 36 / 37)