Thông báo

VACPA tham gia ý kiến dự thảo Quyết định công bố 05 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 3)

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 6846/BTC-QLKT ngày 03/07/2023, VACPA sau khi nghiên cứu, đã có văn bản số 365-2023/VACPA ngày 26/07/203 tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định...

123
(Trang 1 / 3)