Thông báo

CPA Australia - VACPA: Chương trình đặc cách cho Hội viên VACPA

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia), CPA Australia đã thông báo...

123
(Trang 1 / 3)