Thông báo

Xin ý kiến về Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT lần 2

Theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và theo yêu của Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế...

VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Công văn...

VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Ngày 06/10/2016, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 277-2016/QĐ-VACPA về việc công nhận danh hiệu“Hội viên cao cấp VACPA năm 2016” cho 74 Hội viên VACPA đã có đủ các điều kiện,...

123
(Trang 2 / 3)