Hội viên

IESBA tiến hành cải thiện đáng kể về cấu trúc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Ngày 21/12/2015,  Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán quốc tế (IESBA) tổ chức lấy ý kiến về 2 bản dự thảo đề xuất một số cải thiện quan trọng đối với các vấn đề nền tảng của Chuẩn mực đạo đức.

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới – ISA 701

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) vừa qua đã ban hành chuẩn mực kiểm toán quốc tế 701 – Thông báo các...

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.6

Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ các bạn Hội viên và bạn đọc, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để...

12(Trang 2 / 2)