Nghiên cứu & Chuyên môn

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH THEO QUY ƯỚC

YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP (BCTH) THÔNG TIN TÀI CHÍNH (TTTC) THEO QUY ƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG HOẶC ĐĂNG KÝ...

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn...

IAASB ban hành tài liệu “Hỗ trợ thực hiện chuẩn mực về Kiểm toán các ước tính kế toán”

Tháng 5/2022, để hỗ trợ kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) ban hành tài liệu “Supporting international standards -...

VACPA đóng góp thiết thực cho sự phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán toàn cầu và Việt Nam

Ngày 07/6/2022, thay mặt cho Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), Ông Michelle Brody - Giám đốc sở hữu trí tuệ đã gửi thư cám ơn đến các tổ chức thành viên, trong...

Thông tư 08/2021/TT-BTC: Thông tư được ban hành vào ngày 25/01/2021 với nội dung về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán...

Thông tư 66/2020/TT-BTC: Thông tư này là cung cấp mẫu Quy chế Kiểm toán nội bộ để doanh nghiệp tham khảo khi xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp, nhằm hướng dẫn mẫu quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham...

Nghị định 05/2019/NĐ-CP: Nghị định này quy định tổng quan tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ (KTNB) được ban hành ngày 22/01/2019, có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ...

Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác KTNB cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Sổ tay hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành năm 2021.

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 68)