Nghiên cứu & Chuyên môn

IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”

Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo Quốc tế (IAASB) vừa ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm...

Cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Huy động đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ

Hiện nay, yêu cầu cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp, trong đó có chuẩn mực kiểm toán (CMKT) đã trở nên cấp thiết. Với sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Tài chính, các kiểm...

Khoản nợ cơ cấu lại có là tổn thất tín dụng theo IFRS 9?

Trong các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chuẩn mực IFRS 9 được đánh giá sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tới số liệu báo cáo tài chính, cũng như hoạt động...

Lựa chọn dịch vụ đúng - So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước

Các doanh nghiệp có thể được kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, được thiết kế riêng phù hợp với từng mục đích. Khi doanh nghiệp không chắc...

Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Sự gia tăng không ngừng của hệ thống dữ liệu và báo cáo của doanh nghiệp đặt ra cho kiểm toán viên bài toán cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán báo...

Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021

Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế dành cho Kế toán viên (IESBA) đã phát hành Ấn phẩm năm 2021 của Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm...

Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính

Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là VFRS. VFRS yêu cầu các ảnh...

Các chuẩn mực dịch vụ đảm bảo bắt kịp với báo cáo phi tài chính

Tại cuộc họp tháng 3 năm 2021 vào tuần trước, IAASB đã phê duyệt Hướng dẫn về việc áp dụng ISAE 3000 (ban hành lại) cho các hợp đồng đảm bảo với Báo cáo bên ngoài mở...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 67)