Trao đổi chuyên môn

Khoản nợ cơ cấu lại có là tổn thất tín dụng theo IFRS 9?

Trong các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chuẩn mực IFRS 9 được đánh giá sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tới số liệu báo cáo tài chính, cũng như hoạt động...

Lựa chọn dịch vụ đúng - So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước

Các doanh nghiệp có thể được kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, được thiết kế riêng phù hợp với từng mục đích. Khi doanh nghiệp không chắc...

Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Sự gia tăng không ngừng của hệ thống dữ liệu và báo cáo của doanh nghiệp đặt ra cho kiểm toán viên bài toán cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán báo...

Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021

Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế dành cho Kế toán viên (IESBA) đã phát hành Ấn phẩm năm 2021 của Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm...

Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính

Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là VFRS. VFRS yêu cầu các ảnh...

Covid-19 cản bước IFRS

Đại dịch Covid-19 phần nào làm chậm lại kế hoạch áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách tiếp cận thực tiễn và hiệu quả với lộ...

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cho sự phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tạo lập hệ thống kế toán - kiểm toán hoàn chỉnh; Xây...

Tài liệu hỗ trợ: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động (Automated tools & Techniques-ATT) trong thực hiện các thủ tục kiểm toán

Ngày 28/9/2020, Nhóm Công tác Công nghệ (The Technology Working Group) của Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã công bố tài liệu hỗ trợ hướng dẫn (không...

Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”)

Trong những năm gần đây, nghiệp vụ tái cấu trúc và mua bán sáp nhập doanh nghiệp là những nghiệp vụ phổ biến của các doanh nghiệp. Một câu hỏi thường gặp đối với các doanh nghiệp...

Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch

Cụm từ “Chuyển giá”, hay “Giá chuyển nhượng”, hoặc “Giá giao dịch liên kết”, trong một vài năm gần đây đã trở thành một đề tài nóng bỏng, thu...

123
(Trang 1 / 3)