Quy định, chính sách

Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với một số nội...

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về nộp, công khai BCTC năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 12951/BTC-QLKT ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 408-2021/VACPA ngày 27/09/2021 của VACPA về việc gia...

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế

Để Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 sớm được triển khai cụ thể, ngày 27/10/2021,...

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dẫn chịu tác động của dịch Covid-19

Ngày 19-10-2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19

Trước tác động của dịch COVID-19, nhằm khôi phục, phát triển nền kinh tế, Chính phủ đã liên tục ban hành các Nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Cụ thể:

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hạch toán và thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 380-2021/VACPA ngày 18/08/2021 của VACPA về việc giải...

1(Trang 1 / 1)