Hoạt động KTĐL

QUAN NGẠI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.

TIN TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Gần đây có một số bạn đọc và Hội viên gửi email và gọi điện thoại đến Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hỏi về việc các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán...

VACPA PHÊ BÌNH 7 CÔNG TY NỘP BÁO CÁO CHẬM

Đợt kiểm tra chất lượng năm 2010 đã kết thúc từ 30/10/2010. Theo mục II, phần 1 của Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập năm 2010 và tình hình thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trách nhiệm của đơn...

KHIỂN TRÁCH VÀ CẢNH CÁO HỘI VIÊN SAU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2010

Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2010 tại 20 công ty kiểm toán, bước đầu Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã xử lý kỷ luật 09 hội viên đang làm việc tại 3 công ty kiểm toán vì chưa tuân thủ nghiêm túc hệ thống chuẩn mực kiểm toán...