Hoạt động KTĐL

VACPA PHÊ BÌNH 7 CÔNG TY NỘP BÁO CÁO CHẬM

Đợt kiểm tra chất lượng năm 2010 đã kết thúc từ 30/10/2010. Theo mục II, phần 1 của Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập năm 2010 và tình hình thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trách nhiệm của đơn...

KHIỂN TRÁCH VÀ CẢNH CÁO HỘI VIÊN SAU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2010

Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2010 tại 20 công ty kiểm toán, bước đầu Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã xử lý kỷ luật 09 hội viên đang làm việc tại 3 công ty kiểm toán vì chưa tuân thủ nghiêm túc hệ thống chuẩn mực kiểm toán...