Hoạt động KTĐL

VACPA TIẾP TỤC THẢO LUẬN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐỢT 2

Tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế.