Hoạt động KTĐL

VACPA TỔ CHỨC HỌP LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 32/2007/QĐ-BTC

Thực hiện Công văn số 10935/BTC-CĐKT ngày 14/8/2012 của Bộ Tài chính giao cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC,...

BỘ TÀI CHÍNH XỬ PHẠT CÁC KTV VÀ CÔNG TY CÓ SAI PHẠM

Theo tin từ Bộ Tài chính, Ngày 01/07/2013 tại Hà Nội và ngày 03/07/2013 tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức họp mặt và lưu hành các công văn và quyết định xử phạt các KTV và Công ty kiểm toán có sai phạm phát hiện qua kỳ kiểm tra chất lượng...

HỌP BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MỞ RỘNG

Ngày 11/6/2013, Ban kiểm soát chất lượng Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp để thảo luận và thông qua Bảng chấm điểm hệ thống và Bảng chấm điểm kỹ thuật áp dụng cho mùa KSCL 2013, tham dự buổi họp mở rộng còn có đại diện các công...

Nhắc nhở nộp Báo cáo tự kiểm tra năm 2013

Hiện tại, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán năm 2013 tại Công văn số: 109-2013/VACPA ngày 22/4/2013, trong đó có 88 công ty kiểm toán phải thực hiện tự kiểm tra và...

9 CÔNG TY VÀ 28 KTV - HỘI VIÊN BỊ KHIỂN TRÁCH /CẢNH CÁO DO SAI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Như tin đã đưa ngày 09/01/2013, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ngày 22/1/2013 đã ký Quyết định số 012-2013/VACPA xử lý kỷ luật khiển trách/cảnh cáo các Hội viên có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.

HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC MÙA KIỂM TOÁN 2012/2013

Sau đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, do chưa bố trí tọa đàm với các công ty kiểm toán được, VACPA đã ban hành "Tài liệu hướng dẫn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012/2013" tại Công văn số 005/2013/VACPA ngày 10/01/2013 gửi...

1234567891011 - 20
(Trang 6 / 24)