Hoạt động KTĐL

THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2012

Như thường lệ, từ ngày 02/10/2012, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Tài chính, đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2012 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 15 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012

Ngày 24/9/2012, tại Công văn số 257-2012/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 15 công ty kiểm toán năm 2012, như sau:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ PHÍ SẼ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Nhiều doanh nghiệp hiện đang thực sự khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Sức đề kháng của doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn không chỉ thể hiện ở doanh thu, lợi nhuận cuối kỳ, và các chỉ số tài chính trên báo cáo tài chính mà còn nhiều yếu...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN

Theo qui định tại Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập: "Doanh nghiệp kiểm toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quĩ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo qui định của Bộ Tài chính." Được biết, hiện nay đã...

1234567891011 - 20
(Trang 8 / 25)