Hoạt động KTĐL

VACPA KẾT THÚC ĐỢT KIỂM TRA CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 29/10/2011 vừa qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) vừa kết thúc đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ các công ty kiểm toán năm 2011.

DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 15/9/2011, tại Công văn số 251-2011/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 30 công ty kiểm toán năm 2011, như sau:

QUAN NGẠI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 25)