Hoạt động KTĐL

QUAN NGẠI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.

TIN TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Gần đây có một số bạn đọc và Hội viên gửi email và gọi điện thoại đến Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hỏi về việc các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán...

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 24)