Hoạt động KTĐL

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC PHÊ BÌNH 11 CÔNG TY KIỂM TOÁN

Ngày 28/11/2011 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã nhận được công văn số 3981/UBCK-QLPH đến công văn số 3991/UBCK-QLPH ngày 24/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê bình, nhắc nhở 11 Công ty kiểm toán có sai sót khi kiểm toán...

VACPA KẾT THÚC ĐỢT KIỂM TRA CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 29/10/2011 vừa qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) vừa kết thúc đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ các công ty kiểm toán năm 2011.

DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 15/9/2011, tại Công văn số 251-2011/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 30 công ty kiểm toán năm 2011, như sau:

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 25)