Tin tức & Sự kiện

Bộ Tài chính chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán.

Theo Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ sẽ chuyển giao một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

51 - 6061626364(Trang 64 / 64)