Thông tin Hội viên

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 06 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 11/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 281/VACPA kế nạp 06 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 11 bạn Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 28/09/2007 và ngày 01/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 270/VACPA, 275/VACPA kế nạp 11 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 05 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/09/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 262/VACPA kế nạp 05 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 07/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 237/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 12 Hội viên mới của VACPA

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 17/07/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229/VACPA kế nạp 12 Hội viên mới gồm các bạn sau:

11 - 2021222324252627282930(Trang 30 / 30)