Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin chi tiết Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Vui lòng xem file đính kèm!