148 - Hội viên Tập thể - Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

31/12/2013

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Nguyễn Thương

1975

0308/KTV

22/05/2000

10/03/2005

2

Hoàng Thiên Nga

1970

1138/KTV

17/01/2007

03/01/2008

3

Vũ Bình Minh

1971

Đ.0034/KTV

18/05/1999

15/04/2005

4

Nguyễn Đức Dưỡng

1974

0387/KTV

01/09/2001

10/03/2005

5

Nguyễn Thị Mai Anh

1976

0687/KTV

18/11/2003

15/06/2010

6

Ngô Việt Thanh

1981

1687/KTV

28/04/2010

01/07/2010

7

Đoàn Thu Hằng

1982

1396/KTV

07/06/2009

11/01/2010

8

Bùi Quốc Trung

1984

1937/KTV

23/02/2011

25/4/2011


Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2023

Đánh giá bài viết
Kết quả