Bộ Tài chính thông báo về việc nhận chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020


 

Danh sách cấp chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 - Vui lòng xem file đính kèm!

Trích nguồn: https://mof.gov.vn
Số lượt đọc: 1555

Đánh giá bài viết
Kết quả