Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng


Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng, trong đó có sửa quy định hoàn thuế GTGT.

Theo đó, Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  219/2013/TT-BTC như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 7: Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ (Xem Tại đây!).

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 13, Điều 7: Giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP.

- Thay thế Khoản 2, Khoản 3, Điều 18 bằng Khoản 2 mới như sau: “Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.”

Và:  Sửa đổi, bổ sung Điểm a.4, Khoản 2, Điều 28, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính (Xem Tại đây!) như sau:

“Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.”

Thông tư số 13/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023.

Chi tiết nội dung Thông tư số 13/2023/TT-BTC, vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 313

Đánh giá bài viết
Kết quả