Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội (tiếp theo)


Toàn cảnh Đại hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là thành viên của VUSTA từ năm 2009. Trong nhiều năm qua, VACPA luôn là thành viên đóng góp tích cực vào hoạt động của VUSTA và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với VUSTA. Đặc biệt, lãnh đạo VACPA đã tham gia vào Hội đồng Trung ương của VUSTA trong các nhiệm kỳ, chia sẻ, phổ biến thông tin, tham gia khảo sát chuyên môn, tham gia các Hội thảo do VUSTA tổ chức và các hoạt động hỗ trợ khác. 
Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam - Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023), VACPA xin chia sẻ một số bài viết về quá trình hình thành và phát triển của VUSTA để Quý hội viên và bạn đọc được biết thêm thông tin về VUSTA.

Bài 3: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội (tiếp)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam

Trong 2 ngày 27 và 28/12/2004, với tinh thần “Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần V Liên hiệp Hội Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Tham dự Đại hội có 434 đại biểu gồm các uỷ viên Hội đồng Trung ương (khoá IV), các đại biểu đến từ 56 hội ngành toàn quốc, 36 liên hiệp hội địa phương và một số tổ chức khoa học - công nghệ. Đại hội có vinh dự được đón tiếp các đồng chí Phan Diễn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Huỳnh Đảm, Đỗ Nguyên Phương, Cù Thị Hậu, đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng.

Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát triển thêm một bước quan trọng cả về quy mô tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở sơ kết tình hình và kết quả đạt được trong thời gian đó, ngày 9/7/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX), ban hành văn bản số 145-TB/TW “Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010”. Thông báo của Ban Bí thư nêu rõ: “Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Liên hiệp hội đã có bước phát triển mới về tổ chức; các hoạt động chính trị - xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng rõ nét; các công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả. Vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp hội trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Thông báo của Ban Bí thư khẳng định: “Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò và vị trí của Liên hiệp hội ngày càng quan trọng. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xây dựng Liên hiệp hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.


Đồng chí Phan Diễn phát biểu

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh:

* Liên hiệp hội, dù ở trung ương hay địa phương, đều là một tổ chức chính trị - xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên các cấp uỷ đảng phải có trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hội. Chúng ta phải xây dựng Liên hiệp hội thành tổ chức vững mạnh về chính trị - tư tưởng và hoạt động có hiệu quả.

* Liên hiệp hội cần tiếp tục thu hút các lực lượng trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, tham gia vào hoạt động của Liên hiệp hội. Ngoài ra, Liên hiệp hội cần thu hút trí thức người Việt ở nước ngoài tham gia hoạt động của hội, đóng góp cho đất nước.

* Liên hiệp hội cần bám lấy cuộc sống, dựa vào các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ, để tìm ra được những cách làm phù hợp, có hiệu quả.

* Liên hiệp hội ở trung ương đã thành lập được trên 20 năm, nhưng liên hiệp hội địa phương có nơi mới thành lập. Đây là tổ chức chính trị - xã hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng và là một tổ chức quan trọng của đội ngũ trí thức. Do đó, cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền để cho tổ chức này lớn mạnh. Các cấp uỷ Đảng cần chỉ đạo chính quyền thực hiện thật tốt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII và Thông báo số 145-TB/TW của Ban Bí thư khoá IX về Liên hiệp hội.

Trong bức thư chào mừng Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải khẳng định:

“Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 45 và Thông báo số 145 của Trung ương về Liên hiệp hội. Chính phủ sẽ quyết định cụ thể việc hỗ trợ các mặt cho hoạt động của Liên hiệp hội ở trung ương và địa phương, ban hành các chính sách liên quan tới Liên hiệp hội theo tinh thần của Chỉ thị và Thông báo nêu trên”.

Đại hội đã bầu Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (khoá V) gồm 212 uỷ viên, trong đó có 180 uỷ viên thay mặt cho các hội thành viên và 32 uỷ viên là các cán bộ chuyên trách công tác hội, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan và trí thức tiêu biểu. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Hội đồng Trung ương đã bỏ phiếu bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 29 uỷ viên và Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 uỷ viên.

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM, NHIỆM KỲ V (2004-2009)

1.

GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng                      

Chủ tịch

2.

PGS.TS. Hồ Uy Liêm                           

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

3.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng                 

Phó Chủ tịch chuyên trách

4.

GS.TS. Trần Ngọc Hiên                        

Phó Chủ tịch

5.

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng                     

Phó Chủ tịch

6.

Phạm Quốc Anh

Phó Chủ tịch

7.

GS.TSKH Nguyễn Năng An                 

Ủy viên

8.

PGS.TSKH Trần Đức Cường                

Ủy viên

9.

Đoàn Ngọc Đấu

Ủy viên

10.

GS.TS. Nguyễn Ngọc Giao                   

Ủy viên

11.

PGS.TS. Chu Hảo                                

Ủy viên

12.

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu                    

Ủy viên

13.

TS.Trần Việt Hùng   

Ủy viên

14.

BS. Nguyễn Xuân Hướng                   

Ủy viên

15.

GS.TS. Nguyễn Mạnh Kiểm                 

Ủy viên

16.

PGS.TS. Nguyễn An Lương                  

Ủy viên

17.

PGS.TS. Chu Tuấn Nhạ                       

Ủy viên

18.

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn                    

Ủy viên

19.

GS.TS Trình Quang Phú                     

Ủy viên

20.

Dương Trung Quốc                           

Ủy viên

21.

PGS.TS. Phạm Bích San                       

Ủy viên

22.

TS. Phạm Văn Tân                               

Ủy viên

23.

Nguyễn Văn Thát                                 

Ủy viên

24.

TS. Hàn Mạnh Tiến                               

Ủy viên

25.

TS. Lê Đình Tiến                                 

Ủy viên

26.

GS.TS. Hà Học Trạc                            

Ủy viên

27.

PGS.TS. Tô Bá Trọng                          

Ủy viên

28.

PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh                 

Ủy viên

29.

GS.TS. Võ Tòng Xuân                         

Ủy viên

 

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HỆP HỘI VIỆT NAM NHIIỆM KỲ V (2004 – 2009)
 

1.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng                           

Chủ nhiệm

2.

GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc                          

Phó Chủ nhiệm

3.

PGS.TS. Huỳnh Văn Hoàng                              

Phó Chủ nhiệm

4.

BS. Đỗ Thị Vân                                                 

Ủy viên thường trực

5.

TS. Trần Bảo                                                     

Ủy viên

6.

ThS. Lê Công Lương                                       

Ủy viên

7.

TS. Lê Minh Nghĩa                                           

Ủy viên

8.

TS. Ngô Đức Nguyên                                       

Ủy viên

9.

Trần Văn Tư                                                       

Ủy viên


NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ V

Sau Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ V, Liên hiệp Hội Việt Nam bước vào một thời kỳ mới hoạt động sôi nổi và thu nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ Ban VII Chấp hành Trung ương Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký xây dựng dự thảo Nghị quyết 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công hội thảo khoa học với sự tham dự của đại biểu các hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội địa phương đóng góp ý kiến cho bản dự thảo này. Sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW được thông qua, Liên hiệp hội Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức quán triệt tình hình của Nghị quyết trong toàn hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam, chương trình hành động đã được Hội nghị lần thứ V Hội đồng trung ương Liên hiệp hội thông qua.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Liên hiệp hội Việt Nam, cùng với các hội thành viên đã tiến hành tổng kết 10 năm (1998 - 2008) thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. Trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, Liên hiệp Hội Việt Nam đang soạn thảo một chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

Kể từ sau Đại hội V, Liên hiệp Hội Việt Nam đã được đón tiếp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (9/4/2007), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang (3/7/2007) và 5/10/2007, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi (10/2009).

Phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn luôn tích cực và chủ động hưởng ứng các phong trào do Mặt trận phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo sự hiệp y và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc các cấp, 16 đại biểu của các tổ chức thuộc Liên hiệp hội hội Việt Nam đã được bầu vào Quốc hội khóa XII.

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước, Liên hiệp Hội Việt Nam tích cực ký kết và thực hiện các văn bản thỏa thuận với các tổ chức và cơ quan khác, như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc vinh danh các nhà khoa học, tuyển chọn công trình và trao tặng giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam, tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc…

Nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác giáoo dục và đào tạo một mặt, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã áp dụng hình thức dài hạn với gần chục trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề được thành lập, hàng vạn sinh viên, học viên được đào tạo và cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị, kinh doanh. Mặt khác, hình thức ngắn hạn được áp dụng phổ biến với hàng ngàn khóa đào tạo chuyên môn, hàng vạn lớp tập huấn dành cho các cán bộ hội và các tầng lớp nhân dân.

Bằng nguồn tài chính trong huy động được từ các tổ chức ở trong và ngoài nước, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã cấp hàng nghìn suất học bổng với tổng giá trị lên đến nhiều tỷ đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi, trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong việc tham gia nghiên cứu khoa học, hoặc học sinh đoạt giải trong các cuộc thi olympic quốc tế hoặc quốc gia về Toán học, Tin học, Cơ học, Hóa học và Vật lý.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, mạng lưới gần 170 ấn phẩm định kỳ và khoảng 40 trang tin điện tử tạo thành lực lượng chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên chiếm khoảng 1/3 tổng số báo chí khoa học và công nghệ cả nước.

Tiếp theo trang tin điện tử www.vusta.vn đã được thành lập và đi vào hoạt động từ nhiệm kỳ trước, việc triển khai dự án Cổng điện tử sẽ tăng cường tiềm lực công nghệ thông tin và phục vụ đắc lực cho mọi mặt hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Kể từ khi thành lập vào ngày 19/8/2005 đến 2009, Nhà xuất bản Tri thức đã cho ra đời khoảng 230 đầu sách, trong đó có hơn 20 đầu sách thuộc dự án Tủ sách tinh hoa tri thức thế giới với sự tài trợ của Quỹ Dịch thuật Phan Chu Trinh.

Nhiều hình thức khác như xuất bản các tài liệu khoa học, tổ chức và tham gia cuộc triển lãm, duy trì các câu lạc bộ thời sự khoa hộc đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Với đội ngũ chuyên gia phong phú, thuộc những lĩnh vực khác nhau, Liên hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện chức năng là một đầu mối kế hoạch khoa học và công nghệ theo Quyết định 1300-QĐ/KH ngày 19/8/1997 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức và tạo điều kiện cho các hội thành viên và đơn vị 81 triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án phát triển công nghệ, trong đó có đề tài “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá” tại 20 tỉnh, góp phần đưa xã Quý Lộc (Yên Định, Thanh Hoá) trở thành đơn vị  “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”.

Qua con đường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ năm 1994), trong 5 năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai 43 dự án điều tra cơ bản với khoản kinh phí là 7.500 triệu đồng.

Kể từ năm 2006, Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành đầu mối kế hoạch phân bổ kinh phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhờ vậy, việc triển khai 86 lược dự án bản vệ môi trường gặp nhiều thuận lợi, trong đó có những dự án được thuỷ hiện trong hai năm. Năm 2009, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công “Ngày Môi trường Thế giới” tại Hải Phòng và “Ngày làm sạch thế giới” tại tỉnh Phú Thọ.

Từ các nguồn nêu trên, trung bình hàng năm, Liên hiệp hội được cấp 21.653 triệu đồng (cả 5 năm là 108.265 triệu đồng) từ nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ, hàng năm các hội thành viên và đơn vị trực thuộc còn huy động được khoảng 50 đến 100 tỷ đồng từ nguồn viện trợ của nước ngoài, 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và doanh nghiệp cho các hoạt động trên đây.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục là hoạt động quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Trước hết đó là việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước như Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng, HIến pháp sửa đổi, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, Luật Giáo dục bổ sung, sửa đổi, Luật về Hội, Nghị định 88 bổ sung, sửa đổi. Cùng với nhiều hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức đánh giá và tư vấn về chất lượng chương trình giảng dạy, sách giáo khoa và thiết bị dạy học các trường phổ thông, đề án tài chính giáo dục, đề án tài chính y tế, kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 hiệu quả khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, hiệu quả các khu công nghiệp ở một số địa phương, quy hoạch xây dựng thành phố bên bờ sông Hồng đoạn qua Hà Nội, dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử, chương trình khai thác bô  xít tại Tây Nguyên và nhiều dự án khác.

Tại các hội thành viên, nổi bật lên là các sự kiện Tổng hội Xây dựng Việt Nam công bố danh sách 59 công trình có thất thoát trong đầu tư xây dựng, đồng thời tuyên dương 31 công trình đạt chất lượng tiêu biểu trong 5 năm 2000 - 2005, Hội Giống cây trồng Việt Nam đánh giá “Dự án phát triển 1 triệu ha lúa hai”, góp phần đưa kinh phí dự kiến từ 1.200 tỷ đồng xuống còn 46 tỷ đồng, Hội Tiêu chuẩn và Bảo  vệ người tiêu dùng Việt Nam phát hiện xăng pha axeton, sữa chế biến từ sữa bột nhưng lại được nhà sản xuất công bố là sữa tươi…

Hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo của Liên hiệp hội Việt Nam, các hội thành viên và đơn vị 81 tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giáo dục pháp luật, đào tạo tập huấn và nâng cao năng lực cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí phục vụ cho hoạt động này được huy động một phần từ các nguồn trong nước, còn phần chủ yếu từ các nguồn tài trợ quốc tế (trung bình hàng năm 2 - 3 triệu đô la Mỹ).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với việc duy trì sự hợp tác với các tổ chức liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, Hiệp hội khoa học và công nghệ Trung Quốc (CAST), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ sư Lào (LUSEA), Liên hiệp Hội Việt Nam đã thiết lập được quan hệ với các đối tác mới là Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt nam, Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Quỹ Rosa Luxemburg.

Trong khuôn khổ các quan hệ hợp tác đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã cử các đoàn cán bộ đi thăm nhiều nước như các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Đức… trong đó bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm của các đối tác, Liên hiệp hội cũng đã giới thiệu một số tình hình hoạt động thành công của các tổ chức khao học và công nghệ Việt Nam. Năm 2006, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đông - Tây của Hoa Kỳ tổ chức thành công cuộc hội thảo về phát triển bền vững khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thu hút sự tham gia của hơn 400 đại biểu quốc tế. Trong số các dự án hợp tác quốc tế, nổi bật lên là dự án “Nâng cao năng lực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ với tổng giá trị hơn 1,3 triệu đô la Mỹ.

Trong nhiệm kỳ V (2004 - 2009), trong danh sách các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam có thêm 10 hội ngành toàn quốc và 17 liên hiệp hội địa phương.

- Hội ngành toàn quốc:

2005:

+ Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

+ Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam

+ Hội Môi trường giao thông vận tải Việt nam

+ Hội KHKT Hàng không Việt Nam

2006:

+ Hội Thống kê Việt Nam

+ Hội Cơ điện tử Việt Nam

+ Hội KHKT Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

2007:

+ Hội Thư viện Việt Nam

+ Hội Nghề cá Việt Nam

+ Hội Thủy lợi Việt Nam

- Liên hiệp hội địa phương:

2005:

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Nam

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hoà Bình

2006:

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

2007:

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

- Chưa tổ chức đại hội thành lập

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông

Với các hội thành viên mới được thành lập, đến thời điểm này, Liên hiệp Hội Việt Nam có 123 hội thành viên, trong đó có 4 tổng hội, 64 hội ngành toàn quốc, 55 liên hiệp hội địa phương. Ngoài ra, trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam còn có khoảng 500 đơn vị hoạt động theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP, trong đó gần 250 đơn vị 81 do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập.

Tại lễ kỷ niệm lần thứ 25 ngày truyền thống (26/3/1983 - 26/3/2008), Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên hiệp Hội Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*****

2. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) ngày 06/8/2008 "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của kinh tế tri thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) nói riêng có một vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp, động viên đội ngũ trí thức, hội viên phát huy truyền thống của trí thức Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa VI nhận nhiệm vụ

Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009), Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội đồng Trung ương khóa VI căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Thông báo số 329/TB-TW ngày 26/4/2010 của Ban Bí thư để hoàn thiện, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đại hội bầu ra Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ VI gồm 144 ủy viên.

Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Trung ương đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 23 thành viên do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội, làm Chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; PGS.TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa V và TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam. TS Phạm Văn Tân tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI. Hội đồng Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Trần Việt Hùng làm Chủ nhiệm.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tới dự Đại hội.

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHOÁ VI

TT

Họ và tên

Chức vụ 

Đơn vị công tác

1.

Nguyễn Văn Cư

PCT

Hội KHKT Biển VN

2.

Nguyễn Văn Đúng

Chủ tịch

LHH Đồng Tháp

3.

Nguyễn Ngọc Giao

Chủ tịch

LHH TP. HCM

4.

Chu Hảo

Giám đốc

NXB Tri thức

5.

Lê Tuấn Hoa

Chủ tịch

Hội Toán học VN

6.

Vũ Ngọc Hoàng

Phó Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo TW

7.

Trần Ngọc Hùng

Chủ tịch

Tổng Hội Xây dựng VN

8.

Trần Việt Hùng

PCT - TTK

Tổng Hội Cơ khí VN

9

Nguyễn Đình Hương

PCT

LHH Hà Nội

10.

Phan Thị Kim

Chủ tịch

Hội An toàn thức phẩm VN

11.

Hồ Uy Liêm

Q. Chủ tịch

LHH VN

12.

Đặng Vũ Minh

 

Chủ tịch

 

Hội Phân tích Hoá, Lý, sinh học VN

13.

Đỗ Nam

Chủ tịch

LHH Thừa Thiên - Huế

14.

Nguyễn Hữu Ninh

PGĐ

Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển 

15.

Y Ghi Nie

Phó Chủ tịch

LHH Đắc Lắc

16.

Dương Trung Quốc

TTK

Hội KH Lịch sử VN

17.

Phạm Bích San

Phó TTK

LHH VN

18.

Phạm Văn Tân

TTK

LHH VN

19.

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch

Hội Kế toán và Kiểm toán VN

20.

Lê Xuân Thảo

PCT TT

Quỹ VIFOTEC

21.

Lê Đình Tiến

Thứ trưởng

Bộ Khoa học & Công nghệ

22.

Lương Đức Trụ

Chủ tịch

LHH Hải Dương

23.

Đỗ Thị Vân

Trưởng Ban TC - CB

LHH VN

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG UỶ VIÊN UBKT KHOÁ VI (2010 - 2015)

TT

Họ và tên

Chức danh Hội

Chức danh UBKT

1.

Trần Việt Hùng

PCTTT – TTK Tổng Hội Cơ khí VN

Chủ nhiệm

2.

Nghiêm Quốc Bảo

PCTTT - TTK - Hội Sở hữu trí tuệ VN

UV

3.

Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên - LHH VN

UV

4.

Nguyễn Vân Đình

PCTTT - Hội Dược học VN

UV

5.

Đậu Ngọc Hào

PCT - Hội Thú y VN

UV

6.

Nguyễn Sỹ Khánh

PCTTT - TTK - LHH Bình Dương

UV

7.

Nguyễn Lợt

PCT- LHH Bình Thuận

UV

8.

Lê Công Lương

Chánh VP LHH VN

UV

9.

Hoàng Xuân Trường

Q. Chủ tịch LHH Nghệ An

UV

*****

3. Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Trong 2 ngày 02 -03/6/2015, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Toàn cảnh Đại hội

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại đại hội, với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có tổ chức liên hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật. Tổ chức cơ sở đảng của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương được củng cố và phát triển, đã có 48 hội thành viên thành lập đảng đoàn; tăng thêm 50 vạn trí thức Khoa học & Kỹ thuật trong số một triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 2,8 triệu người. Liên hiệp đã làm tốt chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức Khoa học & Kỹ thuật; vai trò, vị thế của Liên hiệp hội – một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật - ngày càng được khẳng định trong xã hội.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã từng rút ra triết lý: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Trong thời đại ngày nay, Đảng ta cũng nhiều lần khẳng định: Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: Đào tạo, xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam - một tổ chức rộng lớn đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.

Tổng Bí thư cho rằng, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với 6 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 5 năm (2010 - 2015), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, xoá đói, giảm nghèo; là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống cũng như trong việc tổ chức các giải thưởng, hội thi, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; đã chú trọng việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ...

Trên cơ sở phân tích những thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Tình hình mới đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, đặc biệt là Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ các nhà khoa học thuộc các Hội cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư gợi ý, định hướng 4 nội dung, giải pháp quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh việc Liên hiệp Hội Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Phấn đấu sớm đạt được mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tích cực, chủ động hơn trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khoá X) về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Trần Việt Hùng

Đại hội đã bầu 173 Ủy viên Hội đồng Trung ương, 9 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra, 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 5 Thường trực Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2015- 2020 GS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; 04 Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, TS Phạm Văn Tân, TS Phan Tùng Mậu và TS Nghiêm Vũ Khải. Trong đó, TS Phạm Văn Tân kiêm Tổng thư ký, TS Phan Tùng Mậu kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra.

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

TT

 

Họ và tên

Chức vụ trong LHHVN

Chức vụ và đơn vị công tác

1.

Ông Đặng Vũ Minh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

 Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

2.

Ông Vũ Ngọc Hoàng

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW

3.

Ông Phạm Văn Tân

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VI

4.

Ông Phan Tùng Mậu

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VII

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VI

5.

Ông Nghiêm Vũ Khải

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

6.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH Bình Định

7.

Ông Nguyễn Quyết Chiến

Ủy viên Đoàn chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra khóa VII

Trưởng Ban TC-CB LHHVN

8.

Ông Nguyễn Văn Cư

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội KHKT Biển

9.

Ông Phạm Mạnh Hùng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Tổng hội Y học

10.

Ông Nguyễn Đại Hưng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Vật lý

11.

Ông Trần Danh Lợi

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch LHH TP Hà Nội

12.

Ông Lê Công Lương

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chánh Văn phòng LHHVN

13.

Ông Nguyễn Trần Nam

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

14.

Ông Vũ Hữu Nghị

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Tổng Biên tập Báo Đất Việt

15.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch LHH TP Hồ Chí Minh

16.

Ông Y Ghi Nie

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Đắk Lắk

 

17.

Ông Nguyễn Hữu Ninh

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED)

18.

Ông Trần Quang Quý

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam

19.

Ông Phạm Công Tạc

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Thứ trưởng Bộ KH&CN

20.

Ông Lê Minh Tâm

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam

21.

Ông Dương Việt Thắng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Cà Mau

22.

Ông Đặng Văn Thanh

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam

23.

Ông Lê Xuân Thảo

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC

24.

Ông Nguyễn Đăng Vang

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam

25.

Ông Trần Đình Yến

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Sơn La

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức danh trong Ủy ban Kiểm tra

1.

TS. Phan Tùng Mậu

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Chủ nhiệm

2.

ThS. Nguyễn Quyết Chiến

Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tổ chức-Cán bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Ủy viên

3.

KS. Nguyễn Thị Dung

Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VI

Ủy viên

4.

DS. Nguyễn Vân Đình

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dược học Việt Nam

Ủy viên

5.

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam

Ủy viên

6.

TS. Nguyễn Thị Thu Lan

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai

Ủy viên

7.

CN. Phạm Công Tham

Phó Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ủy viên

8.

ThS. Nguyễn Văn Thi

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bắc Giang

Ủy viên

9.

ThS. Nguyễn Xuân Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Ủy viên

 

*****

4. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VII, cho biết: trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về cả lượng lẫn chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.


Các đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII thực hiện nghi thức chào cờ

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu 192 người vào Hội đồng Trung ương. Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trung ương khóa VIII, các đại biểu đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; GS. TSKH Đặng Vũ Minh,Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.


TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII:

TT

Họ và tên

Chức vụ trong LHHVN

Đơn vị công tác

Chức vụ

 

 

1.

Phan Xuân Dũng

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Liên hiệp Hội Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội

 

 

 

2.

Nguyễn Hồng Diên

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội Việt Nam

3.

Nguyễn Quyết Chiến

Tổng Thư ký

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội

 

4.

Nguyễn Quốc Bảo

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bến Tre

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

 

5.

Hoàng Thị Bình

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng

Chủ tịch

6.

Lê Trần Bình

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội các ngành sinh học Việt Nam

Chủ tịch

7.

Đặng Việt Dũng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội xây dựng Việt Nam

Chủ tịch

8.

Đỗ Cảnh Dương

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội Địa chất Việt Nam

Chủ tịch

9.

Nguyễn Hoàng Giang

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ trưởng

10.

Trần Đức Lai

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Chủ tịch

11.

Phạm Ngọc Linh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Ban Tuyên giáo Trung ương

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

12.

Nguyễn Phước Lộc

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Ban Dân vận Trung ương

Phó Trưởng Ban

13.

Trần Danh Lợi

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hà Nội

UV Đảng đoàn, PCT-TTK, CT Hội Cầu đường HN

14.

Lê Công Lương

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng

15.

Trần Công Phàn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch

16

Phan Văn Phấn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

17.

Nguyễn Văn Phước

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

18.

Đặng Văn Thanh

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam

Chủ tịch

19.

Lê Duy Tiến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban

20.

Trương Mạnh Tiến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

Chủ tịch

21.

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ

 

22.

Nguyễn Anh Trí

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội

 

23.

Võ Công Trí

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Đà Nẵng

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch

24.

Phạm Thị Vượng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

Chủ tịch

25.

Nguyễn Thị Xuyên

Ủy viên Đoàn Chủ tịch

Tổng hội Y học Việt Nam

Ủy viên BTV Đảng ủy LHHVN, Chủ tịch

 

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII:

TT

Họ và tên

Chức vụ trong UBKT

Chức vụ, đơn vị công tác

 

1.

Phạm Quang Thao

Chủ nhiệm

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

2.

Nguyễn Quyết Chiến

Ủy viên

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

 

3.

Nguyễn Hữu Giới

Ủy viên

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

 

4.

Trương Quang Hải

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bắc Giang

 

5.

Dương Thị Thu Hiền

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Tây Ninh

 

6.

Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên

Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

7.

Ngô Thị Thanh Quý

Ủy viên

Chuyên viên chính Ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

8.

Lê Quang Thích

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi

9.

Lê Vân Trình

Ủy viên

Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam

 

 

Trích nguồn: vusta.vn
Số lượt đọc: 253

Đánh giá bài viết
Kết quả