Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn mới nhất về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp


Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2023-TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Cụ thể, tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung sau đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

1/ Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

2/ Hướng dẫn tổ chức giao dịch, hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể,  tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2023/TT-BTC quy định: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán như sau:

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký giao dịch cho Sở Giao dịch chứng khoán bằng hình thức điện tử theo Quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Giao dịch chứng khoán ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Trường hợp từ chối, Sở Giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đưa trái phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Cũng theo Điều 12, Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CPvà Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

3/ Hướng dẫn thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

4/ Xử lý các trường hợp lỗi xảy ra khi giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thông tư số 30/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Chi tiết Thông tư số 30/2023/TT-BTC, vui lòng xem Tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 384

Đánh giá bài viết
Kết quả