VACPA huy động nhân sự để triển khai nhiệm vụ Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực nghề nghiệp năm 2023


Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập và hợp đồng giao việc số 170723/BTC-QLKT với Bộ Tài chính, năm 2023, VACPA tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo 03 Chuẩn mực về quản lý chất lượng (gồm: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220 - Quản lý chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính; Chuẩn mực quản lý chất lượng Việt Nam số 1 - Quản lý chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo khác và các dịch vụ liên quan; Chuẩn mực quản lý chất lượng Việt Nam số 2 - Soát xét chất lượng hợp đồng dịch vụ) phù hợp với những thay đổi của các chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế và thực tiễn của Việt Nam.

Để soạn thảo 03 chuẩn mực quản lý chất lượng nêu trên, ngày 18/07/2023, VACPA đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức đề cử nhân sự để thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực nghề nghiệp năm 2023 từ: (i) Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán); (ii) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán); (iii) Các doanh nghiệp kiểm toán; (iv) Các trường đại học và (v) VACPA trên cơ sở kế thừa các nhân sự đã có nhiều kinh nghiệm khi đã tham gia các Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) các năm 2020, 2021, 2022.

Tính đến thời điểm cuối năm 2022, VACPA đã hoàn thành soạn thảo và trình Bộ Tài chính 30 CMKiT Việt Nam dựa trên phiên bản mới nhất của các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) do Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) công bố và phù hợp thực tiễn của Việt Nam và các báo cáo, tài liệu dự báo tác động làm cơ sở để Bộ Tài chính xem xét, ban hành 30 CMKiT Việt Nam.

VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, quá trình soạn thảo các chuẩn mực quản lý chất lượng năm 2023 sẽ được thực hiện đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và tiến độ hoàn thành. Kết quả soạn thảo 03 chuẩn mực quản lý chất lượng trong năm 2023 cùng với 30 chuẩn mực kiểm toán đã trình Bộ Tài chính trong năm 2022 sẽ là cơ sở để cập nhật hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận kịp thời với các thông lệ tiên tiến quốc tế, góp phần phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 423

Đánh giá bài viết
Kết quả