Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA dưới đây

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên và tiêu chuẩn hội viên          

1. Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam gồm: Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

2. Hội viên chính thức:

a) Công dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) hiện đang làm việc trong các tổ chức kiểm toán độc lập tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia hội thì được kết nạp làm hội viên chính thức của Hội;

b) Công dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) nhưng không làm việc trong các tổ chức kiểm toán độc lập tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia hội thì được kết nạp làm hội viên chính thức của Hội;

c) Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia hội thì được kết nạp làm hội viên chính thức của Hội.

3. Hội viên liên kết:

a) Công dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CPA) nhưng không làm việc trong các tổ chức kiểm toán độc lập tại Việt Nam và chỉ có nguyện vọng tham gia làm hội viên liên kết của hội thì được kết nạp làm hội viên liên kết của Hội;

b) Công dân Việt Nam đã được cấp chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài có nguyện vọng tham gia hội thì được kết nạp làm hội viên liên kết của Hội;

c) Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý kế toán, kiểm toán là công dân Việt Nam có ảnh hưởng tốt đến hoạt động của Hội, có nguyện vọng tham gia hội thì được kết nạp làm hội viên liên kết của Hội;

d) Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam và chỉ có nguyện vọng tham gia làm hội viên liên kết của hội thì được kết nạp làm hội viên liên kết của Hội.

4. Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam có uy tín, có năng lực hoạt động về kế toán, kiểm toán đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội được Hội suy tôn là hội viên danh dự của Hội.

5. Hội viên liên kết và hội viên danh dự không được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hội.

Điều 7. Điều kiện trở thành Hội viên

1. Cá nhân muốn trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Điều lệ này, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tán thành Điều lệ Hội; tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội đều có thể trở thành hội viên.

2. Doanh nghiệp kiểm toán muốn trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội và cử người đại diện đều có thể trở thành hội viên. Người đại diện phải là Giám đốc hoặc người được ủy quyền, là công dân Việt Nam và là người có đủ điều kiện hội viên chính thức của Hội.

Điều 8. Thủ tục kết nạp Hội viên

1. Những cá nhân và doanh nghiệp kiểm toán có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7 của Điều lệ này muốn gia nhập hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết phải làm đơn xin gia nhập Hội (đối với cá nhân phải kèm theo bản sao chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng cấp nghề nghiệp; đối với doanh nghiệp phải cử 01 (một) người làm đại diện, có bản sao chứng chỉ Kiểm toán viên hoặc bằng cấp nghề nghiệp) gửi Văn phòng Hội. Văn phòng Hội sẽ xem xét hồ sơ và đề nghị Chủ tịch Hội xét, quyết định kết nạp.

2. Đối với hội viên danh dự do Văn phòng Hội giới thiệu, có ít nhất 02 (hai) hội viên chính thức đề nghị. Hội viên danh dự lập một bản sơ yếu lý lịch (CV) theo mẫu do Ban Chấp hành Hội quy định.

3. Ban Chấp hành Hội quy định mẫu đơn xin gia nhập Hội. 

Điều 9. Thủ tục xoá tên hội viên

1. Hội viên là cá nhân bị xoá tên và áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập đến mức bị thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, hoặc cấm tham gia hoạt động kiểm toán độc lập theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập;

b) Vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

c) Vi phạm Điều lệ Hội, không chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành gây thiệt hại đến uy tín của Hội hoặc của Hội viên khác.

2. Hội viên là doanh nghiệp kiểm toán bị xóa tên và áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

a) Khi bị cơ quan nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; bị cấm tham gia hoạt động kiểm toán;

b) Bị giải thể hay bị tuyên bố phá sản.

3. Hội viên có nguyện vọng xin thôi sinh hoạt Hội hoặc bị chết thì được xoá tên.

4. Thủ tục xoá tên

a) Hội viên có nguyện vọng thôi sinh hoạt Hội làm đơn xin xóa tên gửi Văn phòng Hội, Văn phòng Hội trình Chủ tịch xét quyết định.

b) Việc xoá tên hội viên trong các trường hợp khác do Văn phòng Hội tổng hợp, xin ý kiến Ban Chấp hành Hội xem xét, đề nghị Chủ tịch Hội quyết định.

5. Sau khi có quyết định xoá tên hội viên, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến hội viên bị xoá tên và công khai việc xóa tên hội viên trên trang tin điện tử của Hội.

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 14735

Đánh giá bài viết
Kết quả