Quyền và Nghĩa vụ của Hội viên VACPA

Xin chúc mừng các bạn đã trở thành Hội viên VACPA, bạn có biết mình có quyền và nghĩa vụ gì không? Mời bạn xem chi tiết được trích dẫn từ Quy định của Điều lệ VACPA dưới đây:

Chương III

HỘI VIÊN

 

 

Điều 10. Nhiệm vụ của Hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế và các nghị quyết, quyết định của Hội; tích cực tham gia hoạt động Hội.

2. Tham gia thường xuyên sinh hoạt Hội và đóng Hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Chấp hành Hội (hội viên danh dự không phải đóng hội phí).  

3. Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, đặc biệt là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm toán, kế toán, tài chính và trình độ quản lý.

4. Giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

5. Nâng cao uy tín nghề nghiệp; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và danh tiếng của Hội; bảo vệ danh dự và lợi ích của Hội; vận động mọi người hưởng ứng các hoạt động của Hội; tham gia tích cực vào việc phát triển hội viên mới.

6. Không được nhân danh Hội trong các quan hệ, giao dịch trừ khi được Ban Chấp hành hoặc Chủ tịch phân công, giới thiệu. Chủ động và thường xuyên liên lạc với Văn phòng Hội.

Điều 11. Quyền của Hội viên

1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội; được cung cấp các thông tin về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các thông tin quốc tế về kiểm toán, kế toán và các thông tin khác; được tham gia các sinh hoạt, tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về tài chính, kế toán, kiểm toán; tham gia đoàn khảo sát ở trong nước và nước ngoài do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Được giảm hoặc miễn một phần chi phí đào tạo, hội thảo, khảo sát do Hội tổ chức. Được hưởng các ưu đãi khác khi sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp.

3. Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ kiểm toán hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế, tài chính theo khả năng của Hội.

4. Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của hội viên khi bị xâm phạm.

5. Được kiến nghị với Hội đề nghị cơ quan nhà nước những vấn đề cần sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán; kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội.

6. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, được tham dự và biểu quyết trong các Hội nghị của Hội. Hội viên được quyền uỷ quyền cho hội viên khác thực hiện các quyền của mình.

7. Hội viên cá nhân được cấp “Thẻ Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam”, hội viên tổ chức được cấp “Giấy chứng nhận Hội viên tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” để sử dụng khi tham gia các hoạt động của Hội.

8. Hội viên tập thể là doanh nghiệp kiểm toán được cử một người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của Hội viên chính thức làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ và quyền của Hội viên. Người đại diện của hội viên tập thể được thực hiện các nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Điều lệ này. Ban Chấp hành Hội hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên tập thể trong việc nộp hội phí và hưởng các ưu đãi từ Hội.

9. Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 7169

Đánh giá bài viết
Kết quả