Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Số hiệu công ty: 176

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ASEAN

Ngành nghề kinh doanh:

-    Kiểm toán báo cáo tài chính;

-    Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

-    Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ;

-    Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);

-    Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Kiểm toán thông tin tài chính;

- Kiểm tra thông tinh tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

- Dịch vụ soát sét báo cáo tài chính;

- Tư vấn tài chính;

- Dịch vụ kế toán;

- Tư vấn thuế;

- Dịch vụ định giá tài sản;

- Tư vấn ứng dụng về công nghệ thông tin;

- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán;

- Tư vấn quản lý;

- Tư vấn nguồn nhân lực;

- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;

- Dịch vụ làm thủ tục.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng)

 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 78, Phố Trung Liệt, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.35379515/16                                              Fax: 04.35379532

Email:                                                                            Website:  

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 9767

Đánh giá bài viết
Kết quả