THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI TRÌNH VÀ XỬ LÝ SAI PHẠM VỀ ĐKHN KIỂM TOÁN NĂM 2010


Ngày 30/06/2010, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 1010/VACPA thông báo kết quả giải trình và xử lý "nghiêm khắc phê bình" sai phạm về ĐKHN kiểm toán năm 2010.

Nội dung như sau:

"...Từ tháng 1/2010 đến nay, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã nhận được thư, email,… phản ánh 33 trường hợp kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề kiểm toán toàn thời gian năm 2010 tại các công ty kiểm toán có công khai trên website VACPA, nhưng thực tế không làm việc toàn thời gian. Căn cứ vào thông tin trên, VACPA đã gửi Công văn số 897/VACPA ngày 26/1/2010 yêu cầu kiểm toán viên và công ty kiểm toán có thông tin trên giải trình và Công văn số 997/VACPA ngày 18/6/2010 yêu cầu các kiểm toán viên và công ty kiểm toán đến 18/6/2010 vẫn chưa gửi công văn giải trình cần phải giải trình tiếp để Hội có cơ sở xử lý và báo cáo Bộ Tài chính.

Sau khi gửi hai công văn nêu trên, VACPA đã nhận được 20 trường hợp giải trình, cam kết và khẳng định vẫn đang làm việc toàn thời gian tại công ty kiểm toán; có 11 trường hợp đã gửi công văn giải trình và kèm quyết định xử lý chấm dứt hợp đồng lao động, báo giảm đăng ký hành nghề kiểm toán với VACPA; có 2 trường hợp giải trình và xin chuyển sang làm bán thời gian.

Sau khi xem xét Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nghiêm khắc phê bình 09 công ty kiểm toán và 11 kiểm toán viên đã giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động và 02 công ty kiểm toán và 02 kiểm toán viên đã giải quyết chuyển sang làm bán thời gian vì có sai phạm là giải trình không rõ ràng, đăng ký hành nghề kiểm toán toàn thời gian trong điều kiện chưa chắc chắn, giải quyết công việc chậm trễ, vừa đăng ký hành nghề kiểm toán toàn thời gian đã chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc chuyển sang làm bán thời gian... (Xem File phụ lục kèm theo)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam yêu cầu các công ty kiểm toán và kiểm toán viên nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước về đăng ký hành nghề và đạo đức kiểm toán viên chuyên nghiệp.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hoan nghênh các công ty kiểm toán và kiểm toán viên đã cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng giúp Hội quản lý Đăng ký hành nghề được trung thực, bình đẳng; đồng thời VACPA cũng đề nghị các công ty kiểm toán và kiểm toán viên cần thận trọng khi cung cấp thông tin chưa chuẩn xác làm ảnh hưởng đến uy tín của các kiểm toán viên và công ty bạn; người cung cấp thông tin không có địa chỉ liên hệ nên khó khăn cho việc trả lời kết quả xử lý.

Thông báo này được công khai rộng rãi và báo cáo Bộ Tài chính .

Trân trọng ./. "

BBT - Web

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3129

Đánh giá bài viết
Kết quả