Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long - T.D.K

045

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG - T.D.K (TL - TDK)

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K được hợp nhất từ công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long và Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ phần mềm T.D.K .

 

Các dịch vụ của công ty:

Kiểm toán báo cáo tài chính;

Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

Kiểm toán hoạt động;

Kiểm toán tuân thủ;

Kiểm toán nội bộ;

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

Kiểm toán thông tin tài chính;

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

vấn tài chính;

vấn thuế;

vấn nguồn nhân lực;

vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

Tư vấn quản lý;

Dịch vụ kế toán;

Dịch vụ định giá tài sản;

Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính.

 

Tổng Giám Đốc: Bà Từ Quỳnh Hạnh -  Chứng chỉ KTV:  0313/KTV

Trụ sở chính :

Địa chỉ:               Sàn KT-TM và DV Khu nhà ở CBCS CSTT CAHN Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:          (04) 62510008 - 62751908

Fax:                    (04) 62511327

Email:                 thanglongkiemtoan@gmail.com; thanglongtdk@gmail.com

Website :            www.kiemtoantaichinh.com

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2340

Đánh giá bài viết
Kết quả