BẠN CÓ BIẾT? SAI PHẠM VỀ KIỂM TOÁN SẼ BỊ XỬ PHẠT TỪ 30 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG!


Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đã có qui định về xử phạt vi phạm hành chính về kiểm toán, như sau:

 

 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thông báo cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán khi phát hiện các tổ chức này không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính được kiểm toán và kiến nghị cho các tổ chức này có biện pháp ngăn ngừa, sửa chữa trong quá trình kiểm toán;

b) Không giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không ghi ý kiến vào báo cáo kiểm toán về những sai phạm của tổ chức được kiểm toán chưa được xử lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán;

b) Không thông báo, thông báo không kịp thời cho đơn vị được kiểm toán và cho người thứ ba theo quy định của chuẩn mực kiểm toán; không báo cáo, báo cáo không kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có nghi ngờ hoặc phát hiện tổ chức được kiểm toán có sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến BCTC được kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán không trung thực, không chính xác, không đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ có thời hạn hoặc huỷ bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán của tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

 

šµ›

 

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, chấp hành nghị định 85/2010/CĐ-CP Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã đăng tải toàn văn nghị định trên trang mục "Văn bản pháp luật" của website này./.

http://vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=lawdata&f=vanban_detail&idvanban=213

 

MC - Web

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5099

Đánh giá bài viết
Kết quả