KHIỂN TRÁCH VÀ CẢNH CÁO HỘI VIÊN SAU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2010


Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2010 tại 20 công ty kiểm toán, bước đầu Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã xử lý kỷ luật 09 hội viên đang làm việc tại 3 công ty kiểm toán vì chưa tuân thủ nghiêm túc hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Được biết, năm 2010, lần đầu tiên VACPA đưa ra phương pháp kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán bằng cách chấm điểm từng thủ tục kiểm toán chủ yếu. Bằng cách đó có thể xác định tương đối chính xác bằng số liệu chất lượng dịch vụ của các hợp đồng được lựa chọn (lượng hóa thông tin kết quả kiểm tra). Khác hẳn với các năm trước đây, việc kiểm tra chỉ được đánh giá, nhận xét chung chung bằng lời nên không đủ cơ sở rõ ràng để đánh giá, đo đếm chất lượng tuân thủ qui định pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp của kiểm toán viên.

Theo cách làm mới này, quan trọng là việc lựa chọn các hồ sơ (file) khách hàng để chấm điểm, phải là đại diện phổ biến của khách hàng kiểm toán của công ty: VACPA đã lựa chọn file bằng cách: Năm 2010 mới kiểm tra khách hàng kiểm toán Báo cáo tài chính, sẽ chọn từ 4 đến 6 khách hàng (phù hợp với số lượng thành viên đoàn kiểm tra và thời gian kiểm tra); trong đó có 1 đến 2 khách hàng do công ty kiểm toán đã tự kiểm tra và đánh giá chất lượng cao nhất của công ty, 3 đến 4 khách hàng do trưởng đoàn kiểm tra chọn bất kỳ trong danh sách khách hàng năm 2010. Các khách hàng được chọn phải đại diện cho khách hàng niêm yết, khách hàng đại chúng, khách hàng sản xuất,… và cho từng kiểm toán viên đã ký báo cáo kiểm toán trong năm 2010. Bảng điểm được tính cho từng khách hàng theo từng file, tính bình quân cho từ 4 đến 6 khách hàng và được coi là điểm bình quân của công ty kiểm toán đó. Nếu điểm đạt từ 80 điểm (trên 100 điểm) trở lên được coi là chất lượng tốt, điểm đạt từ 60 điểm trở lên được coi là đạt yêu cầu, điểm đạt từ 40 điểm trở lên được coi là không đạt yêu cầu và điểm dưới 40 điểm được coi là yếu kém.

Theo cách đánh giá đó, 04 hội viên của công ty BHP đã bị cảnh cáo vì kiểm tra 6 file hồ sơ đều đạt dưới 30 điểm; 05 hội viên của công ty KTV và SA đã bị khiển trách vì kiểm tra 07 file hồ sơ đều đạt dưới 40 điểm. Các kiểm toán viên nói trên đã có kế hoạch sửa chữa sai sót. Sau 6 tháng VACPA sẽ kiểm tra lại và nếu vẫn không đạt yêu cầu sẽ báo cáo Bộ Tài chính xem xét không đủ điều kiện tiếp tục hành nghề kiểm toán sau đó.

Để hỗ trợ các công ty, VACPA đã cung cấp mẫu bảng chấm điểm nói trên qua email ngày 26/11/2010 để các công ty có thể tự kiểm tra, tự chấm điểm làm sơ sở đánh giá để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các sai sót ngay trong và sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán. Bạn đọc có thể download bảng chấm điểm này theo đường link dưới đây:

http://vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=faqs&f=faqs_detail&idfaqstopic=1&idfaqs=4587&page=1

Năm 2011, VACPA sẽ hoàn thiện và tiếp tục thực hiện phương pháp chấm điểm này trong các cuộc kiểm tra chất lượng của hội viên.

MC - Web

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5303

Đánh giá bài viết
Kết quả