VACPA PHÊ BÌNH 7 CÔNG TY NỘP BÁO CÁO CHẬM


Đợt kiểm tra chất lượng năm 2010 đã kết thúc từ 30/10/2010. Theo mục II, phần 1 của Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập năm 2010 và tình hình thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra là "Có biện pháp khắc phục các tồn tại đã phát hiện trong quá trình kiểm tra và lập báo cáo kết quả sửa chữa, khắc phục các sai sót và khuyến nghị của Đoàn kiểm tra gửi cho Bộ Tài chính và VACPA trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra". Tuy nhiên, cho đến nay VACPA vẫn chưa nhận được Báo cáo nêu trên của các Công ty.

Ngày 20/12/2010, tại Công văn số 1155/VACPA của Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phê bình 7 Công ty có tên dưới đây đã không nộp Báo cáo nêu trên đúng thời hạn quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 đã nêu trong Biên bản kiểm tra:

 

1.       Công ty TNHH Kiểm toán ASC;

2.       Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (ATIC Vietnam);

3.       Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập (IAC);

4.       Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt;

5.       Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán (ACVietnam);

6.       Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc;

7.       Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam.

BBT - Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4196

Đánh giá bài viết
Kết quả