ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC PHÊ BÌNH 11 CÔNG TY KIỂM TOÁN


Ngày 28/11/2011 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã nhận được công văn số 3981/UBCK-QLPH đến công văn số 3991/UBCK-QLPH ngày 24/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê bình, nhắc nhở 11 Công ty kiểm toán có sai sót khi kiểm toán Báo cáo tài chính của các Công ty Quản lý quỹ nói riêng và các Công ty đại chúng nói chung.

Các sai sót khi kiểm toán Báo cáo tài chính của các Công ty Quản lý quỹ nói riêng và các Công ty đại chúng nói chung chủ yếu là chưa thận trọng và chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành khi kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán tập trung vào các nội dung sau: cơ sở lập Báo cáo tài chính đã kiểm toán chưa nêu chế độ kế toán đặc thù đối với Công ty Quản lý quỹ là theo Quyết định 62/2005/QĐ-BTC ngày 14/9/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Công ty quản lý quỹ; chưa trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán theo đúng các quy định tại Quyết định 62/2005/QĐ-BTC (như: Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chưa đầy đủ, chưa thuyết minh rõ ràng danh mục các khoản đầu tư đặc biệt là danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác, chưa thuyết minh tách biệt danh mục tài sản sử dụng nguồn vốn ủy thác với tài sản tự doanh của công ty, chưa thuyết minh chi tiết các khoản phải thu trong Bảng cân đối kế toán, chưa thuyết minh cơ sở trích lập dự phòng theo mẫu quy định, chưa thuyết minh tách biệt doanh thu hoạt động tự doanh và hoạt động khác, chưa nêu số nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề trong tổng số nhân viên, chưa thuyết minh rõ cơ cấu cổ đông và các bên liên quan…). Ngoài ra còn một số sai sót khác như: số liệu tại Bảng cân đối kế toán có trường hợp không khớp với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, thuyết minh Báo cáo tài chính nêu lĩnh vực kinh doanh chứng khoán là chưa chính xác so với hoạt động của công ty quản lý quỹ, có trường hợp kiểm toán viên không có ý kiến gì khi công ty quản lý quỹ có các khoản đầu tư ủy thác và ủy thác lại các khoản đầu tư này nhưng không có sự chấp thuận bằng văn bản của nhà đầu tư ủy thác hoặc kiểm toán viên không có ý kiến gì khi công ty quản lý quỹ thực hiện cho các bên liên quan vay và không thuyết minh vấn đề này trên Báo cáo tài chính…

 

Đề nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận hết sức thận trọng và nghiêm túc rút kinh nghiệm khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Quản lý quỹ nói riêng và các công ty đại chúng nói chung.

 

HV-VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6257

Đánh giá bài viết
Kết quả