VIS: GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN


Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS - HOSE) vừa giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011.

Theo VIS, kết quả lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp có sự chênh lệch giữa các số liệu kiểm toán độc lập và số liệu Công ty đã báo cáo là do trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Luyện Thép Sông Đà số tiền là 110,375 tỷ đồng.

VIS cho biết VIS là một cổ đông nắm giữ 43,17% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Luyện Thép Sông Đà. Ngày 19/1, VIS lập báo cáo tài chính theo quy định của HOSE. Vì chưa có thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Luyện Thép Sông Đà nên VIS chưa lập quỹ dự phòng khoản đầu tư dài hạn này.

Ngày 20/2, sau khi có thông tin về kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Luyện Thép Sông Đà lỗ 275,894 tỷ đồng, theo hướng dẫn tại thông tư số 228/2009/TT - BTC ngày 7/12/2009 của Bộ tài chính, công ty kiểm toán Deloitte trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn nói trên. Số tiền trích lập dự phòng là 110,375 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa số liệu kết quả sản xuất kinh doanh trước và sau kiểm toán.

Trần Thúy - NDHMoney

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2435

Đánh giá bài viết
Kết quả