NHẮC NHỞ MỘT SỐ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2011


Ngày 6/6/2012, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 126/2012/VACPA gửi đến 23 công ty kiểm toán nhắc nhở về việc có sai sót khi trình bày Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2011, như sau:

Vừa qua, VACPA đã xem xét 46 báo cáo kiểm toán của 23 công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2011 của các công ty niêm yết, công ty đại chúng đăng trên “Tạp chí Đầu tư chứng khoán” trong tháng 3, 4 và 5 năm 2012. Kết quả xem xét cho thấy: có 12 báo cáo không có lỗi, có 34 báo cáo vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của VSA 700. Trong 23 công ty có báo cáo kiểm toán được chọn để xem xét, chỉ có 5 công ty không có báo cáo bị sai, 18 công ty có báo cáo bị sai sót. VACPA tổng hợp có 6 loại sai sót thường gặp như sau:

(1) Tên gọi Báo cáo kiểm toán đã được đặt bằng nhiều tên khác nhau:

(2) Phần mở đầu báo cáo chưa nêu đủ các thành phần của báo cáo tài chính là đối tượng của cuộc kiểm toán và ngày lập, số trang báo cáo tài chính:

(3) Báo cáo kiểm toán chưa nêu đầy đủ các công việc đã thực hiện trong cuộc kiểm toán:

(4). Phần ý kiến kiểm toán chưa đầy đủ theo quy định:

(5) Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận từng phần chưa đầy đủ và chưa phù hợp theo quy định, không định lượng được các điểm ngoại trừ;

(6) Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần có đoạn lưu ý chưa rõ ràng theo quy định:

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Công văn nêu rõ: Để đảm bảo sự thống nhất và tuân thủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành, các công ty kiểm toán cần phải xem xét, điều chỉnh ngay các sai sót nêu trên trong các báo cáo kiểm toán phát hành trong thời gian tới. Trong phạm vi khảo sát của VACPA, những nhận xét nêu trên chủ yếu là về hình thức báo cáo kiểm toán. Để nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, các vấn đề liên quan đến chất lượng báo cáo kiểm toán sẽ được VACPA xem xét khi thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2012, tổ chức vào tháng 9, 10 tới.

(BBT - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4242

Đánh giá bài viết
Kết quả