BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN


Theo qui định tại Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập: "Doanh nghiệp kiểm toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quĩ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo qui định của Bộ Tài chính." Được biết, hiện nay đã có 9 - 20 công ty kiểm toán mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, có 50% công ty tính dự phòng... một số công ty chưa thực hiện qui định này.

Để Kiểm toán viên và các công ty kiểm toán có thông tin tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, VACPA đã nhiều lần làm việc với AON - Công ty môi giới bảo hiểm quốc tế. VACPA và AON đang có kế hoạch tổ chức hội thảo, trao đổi các vấn đề xung quanh nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Dưới đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc một số thông tin ban đầu để làm quen.

 

 

 

BBT-Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3851

Đánh giá bài viết
Kết quả