DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 15 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2012


Ngày 24/9/2012, tại Công văn số 257-2012/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 15 công ty kiểm toán năm 2012, như sau:

Tiếp theo Công văn số 161-2012/VACPA ngày 6/7/2012 của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán năm 2012, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 8585/BTC-CĐKT ngày 27/06/2012, Công văn số 11346/BTC-CĐKT ngày 23/8/2012 và Công văn số 12613/BTC-CĐKT ngày 18/9/2012 (về mục đích kiểm tra, thời gian kiểm tra, yêu cầu kiểm tra, danh sách đơn vị được kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra…), Quý Công ty đã được chọn để kiểm tra trực tiếp trong đợt kiểm tra năm 2012 về tình hình hoạt động nghề nghiệp của các Công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam (danh sách và thời gian các công ty được kiểm tra dưới đây).

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm cán bộ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước -UBCKNN) và một số KTV - Hội viên của VACPA. Mỗi đoàn kiểm tra gồm 6-8 người, trong đó cán bộ của VACPA và của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm điều hành và tổng hợp các thông tin về kiểm tra; các KTV tham gia soát xét chuyên môn, nghiệp vụ trên các hồ sơ kiểm toán, từ đó đóng góp ý kiến với VACPA và Bộ Tài chính.

 

1.    Mục đích, nội dung và phạm vi kiểm tra thực hiện theo Công văn số 161-2012/VACPA nêu trên.

2.    Thời gian kiểm tra: (Xin vui lòng xem dưới đây)

3.    Yêu cầu kiểm tra:

-      Bao quát được cơ cấu tổ chức điều hành, qui chế làm việc, kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị được kiểm tra;

-      Tập trung chủ yếu là kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính;

-      Xác định mức độ các sai phạm cụ thể để đề nghị Bộ Tài chính có biện pháp xử lý;

-      Các hồ sơ, file tài liệu được kiểm tra phải đã hoàn thành công việc, chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Trường hợp cá biệt có thể kiểm tra các file kiểm toán BCTC năm 2010, 2009; các file theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; các file kiểm toán có giá phí thấp…;

-      Căn cứ kiểm tra là các qui định hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của hội nghề nghiệp trong thời hạn hoạt động của dịch vụ đó. Ví dụ kiểm tra file 2011 phải căn cứ vào chính sách áp dụng năm 2011;

-      Yêu cầu khách quan, bảo mật và độc lập. VACPA sẽ hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm tra chủ yếu và lập bảng chấm điểm cho từng nội dung của phần kiểm tra hệ thống và phần kiểm tra kỹ thuật. Căn cứ tổng số điểm đạt được kết hợp với xét đoán chuyên môn và đánh giá của đoàn kiểm tra để kết luận về chất lượng dịch vụ và xếp loại hồ sơ theo qui định tại Quyết định 32/QĐ-BTC;

-      Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra và đơn vị phải lập và ký biên bản kiểm tra, căn cứ bảng điểm để kết luận kiểm tra. Căn cứ kết luận kiểm tra, nếu có sai phạm, VACPA sẽ trình Chủ tịch xử lý hoặc báo cáo Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật.

4.    Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

-      Công ty được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cho Đoàn kiểm tra các tài liệu theo danh mục tài liệu (Phụ lục 02 dưới đây) vào đầu buổi làm việc đầu tiên của đoàn kiểm tra.

-      Bố trí tất cả các kiểm toán viên hành nghề đã ký báo cáo kiểm toán trong năm 2011 và 2012 có mặt tại buổi làm việc đầu tiên của Đoàn kiểm tra tại doanh nghiệp. Sau khi Đoàn kiểm tra lựa chọn hồ sơ kiểm toán được kiểm tra thì phải bố trí các kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán các hồ sơ kiểm toán được lựa chọn cùng làm việc và giải trình với Đoàn kiểm tra trong suốt thời gian kiểm tra.

-      Đối với các công ty đã được kiểm tra năm 2010, 2011, trước khi kiểm tra, Giám đốc công ty phải báo cáo với đoàn về kết quả kiểm tra năm 2010, 2011 và những công việc, biện pháp đã tiến hành để sửa chữa, khắc phục các sai sót, tồn tại đã được đoàn kiểm tra năm 2010, 2011 phát hiện.

-      Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không thực hiện được các yêu cầu nêu trên phải báo cáo VACPA tối thiểu là 5 ngày trước khi được kiểm tra và phải nêu rõ lý do.

-      Trường hợp Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp kiểm toán không đáp ứng các yêu cầu trên thì cuộc kiểm tra được coi như không đạt yêu cầu và đoàn kiểm tra phải báo cáo Bộ Tài chính để có biện pháp phối hợp xử lý phù hợp.

5.    Cam kết bảo mật:

-      Cuộc kiểm tra chỉ nhằm mục đích, yêu cầu trong điểm 1,3 nêu trên;

-      Chỉ có VACPA và Bộ Tài chính mới có quyền sử dụng các thông tin thu được trong quá trình kiểm tra cho mục đích nêu trên;

-      Mọi cá nhân trong đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin thu được từ cuộc kiểm tra này và sẽ không được công bố hay sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác;

-      Không ai được cung cấp các chứng cứ về chuyên môn hay cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các vụ kiện tụng hoặc chấp nhận dịch vụ, hoặc đưa ra nhận xét về các vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động của công ty được kiểm tra;

-      Các Kiểm toán viên, hội viên tham gia đoàn kiểm tra phải ký cam kết với VACPA; Đoàn kiểm tra ký cam kết với Giám đốc công ty được kiểm tra khi thực hiện kiểm tra;

Đề nghị Ông/Bà Giám đốc các Công ty kiểm toán chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện công việc kiểm tra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

 

 

DANH SÁCH 15 CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC KIỂM TRA

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2012

 

 

S

T

T


 số

Tên Công ty

Tên viết tắt

Năm thành lập

Niêm yết

Kỳ kiểm tra gần nhất

Ngày  kiểm tra

 

 

TẠI PHÍA BẮC

 

 

 

 

 

1.                 

166

Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

Immanuel

2008

 

2008

2-4/10

2.                 

156

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VACO

2007

NY

2011

8-9/10

3.                 

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA HN

1999

NY

2011

10-11/10

4.                 

137

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia

Việt Nam

MekongNAG

2006

NY

2011

12-13/10

5.                 

134

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

HANCO

2006

 

2011

15/10

6.                 

149

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

ASACO

2007

 

2011

16-17/10

7.                 

106

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

AC Việt Nam

2006

 

2010

18-19/10

8.                 

153

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
UNISTARS

UNISTARS

2007

 

2011

20/10

 

 

TẠI PHÍA NAM

 

 

 

 

 

9.                 

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

A&C

1995

NY

2011

23/10

10.              

079

Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt

Tâm Việt

2004

 

2007

24-25/10

11.              

110

Công ty TNHH Kiểm toán Vạn An - MAAC

VACA

2006

 

2010

26-27/10

12.              

014

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

BHP

1997

 

2010/ 2011

29/10

13.              

013

Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung

Thủy Chung

1996

 

2011

26-27/11

14.              

151

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

CX

2007

 

 

28-29/11

15.              

058

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

S&S

2003

 

2011

30/11-1/12

 

 

 

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP PHỤC VỤ KIỂM TRA

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2012

 

 

1.             Điều lệ Công ty;

2.             Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi mới nhất);

3.             Hồ sơ đăng ký hành nghề; Danh sách đăng ký hành nghề có xác nhận của Bộ Tài chính năm 2011, 2012; các công văn báo tăng, báo giảm KTV trong năm 2011, 2012 (nếu có);

4.             Các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

5.             Chương trình đào tạo nội bộ năm 2011, 2012;

6.             Bảng theo dõi số giờ đào tạo của KTV/nhân viên năm 2011, 2012;

7.             Hồ sơ nhân sự của các KTV hành nghề  (tối đa 10 hồ sơ) đang làm việc tại Công ty;

8.             Hợp đồng lao động (tối đa 10 hồ sơ) các loại (thử việc, có thời hạn dưới 01 năm, có thời hạn từ 01 năm trở lên, không xác định thời hạn …cho các cấp độ nhân viên, manager, partner);

9.             Danh sách các hợp đồng dịch vụ đã ký kết trong năm 2010, 2011, 2012 (gồm tất cả các dịch vụ mà Công ty cung cấp: Kiểm toán BCTC; Kiểm toán thông tin tài chính; Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ kế toán; Dịch vụ soát xét BCTC; Dịch vụ khác…). Danh sách này phải có đủ các thông tin sau: số hợp đồng, ngày tháng ký kết, tên khách hàng, loại hình DN (Cty niêm yết, đại chúng/ Cty CP/ Cty TNHH/ DNTN…), nội dung dịch vụ, thời hạn hoàn thành, giá phí, tiến độ thực hiện thực tế.

10.         Các hợp đồng dịch vụ đã ký kết trong năm 2010, 2011, 2012;

11.         Giấy ủy quyền của Tổng GĐ cho các Phó TGĐ ký hợp đồng/báo cáo kiểm toán (nếu có);

12.         Danh sách toàn bộ báo cáo kiểm toán đã phát hành năm 2010, 2011, 2012- tính đến 30/9/2012; Danh sách này phải có đủ các thông tin sau: số BCKT, ngày tháng lập BCKT, tên khách hàng, loại hình DN (Cty niêm yết, đại chúng/ Cty CP/ Cty TNHH/ DNTN…), khách hàng kiểm toán năm thứ mấy, tên thành viên BGĐ và KTV ký báo cáo.  

13.          Danh sách các KTV đang làm việc cho Công ty  nhưng chưa ký báo cáo kiểm toán trong năm 2012, tính đến 30/9/2012 (nếu có);

14.          Biểu phí quy định/giờ công cho mỗi cấp bậc nhân viên (nếu có);

15.         Quyết toán tài chính của Công ty (bản nộp cơ quan thuế) năm 2010, 2011, 2012;

16.         Bảng lương nhân viên năm 2010, 2011, 2012;

17.         Sổ bảo hiểm xã hội của các KTV đăng ký hành nghề hiện đang làm việc tại công ty;

18.         Danh sách nhân viên đóng bảo hiểm xã hội năm 2010, 2011, 2012;

19.         Hồ sơ kiểm toán: 05 hồ sơ do Công ty đề xuất. Ngoài ra, đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các hồ sơ khác;

20.         Biên bản kiểm tra năm trước và kế hoạch biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, tồn tại và kiến nghị của đoàn kiểm tra;

21.         Các tài liệu khác: sẽ được đề nghị bổ sung trong quá trình làm việc.

Lưu ý:

1.             Các danh sách, bảng theo dõi, tài liệu … do Công ty lập và cung cấp cho Đoàn kiểm tra cần phải ghi rõ ngày lập, họ tên, chữ ký người lập biểu, chữ ký phê duyệt của lãnh đạo và đóng dấu của Công ty.

2.             Công ty được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cho Đoàn kiểm tra các tài liệu theo danh mục này vào đầu buổi làm việc đầu tiên tại công ty.

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6192

Đánh giá bài viết
Kết quả