THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2012


Như thường lệ, từ ngày 02/10/2012, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Tài chính, đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2012 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

 

 

Được biết, đây là cuộc kiểm tra thường niên theo quy định tại Nghị định về Kiểm toán độc lập (NĐ 105/2004 NĐ/CP ngày 30/03/2004) và Quyết định của Bộ Tài chính (QĐ 32/2007 QĐ/BTC ngày 15/05/2007). Hàng năm, Bộ Tài chính (và từ tháng 07/2005 đến này Bộ Tài chính đã chuyển giao cho VACPA) thực hiện kiểm tra 1/3 số kiểm toán viên và công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán trong cả nước. Tuy nhiên, năm 2012 theo kế hoạch kiểm tra của VACPA, chỉ kiểm tra 15 công ty, chiếm 1/10 số công ty đang hoạt động, chỉ bao gồm các công ty có kết quả kiểm tra năm 2010 - 2011 có kết quả yếu kém hoặc không đạt yêu cầu, năm 2012 được kiểm tra lại và các công ty có điểm mà cơ quan quản lý cần lưu ý. Số lượng công ty được kiểm tra năm nay ít hơn năm 2011 và ít hơn theo quy định là theo yêu cầu của Bộ Tài chính và do yêu cầu kiểm tra triệt để, kỹ càng hơn; do yêu cầu phải kết luận được các sai phạm đề nghị Chủ tịch VACPA xử lý (đối với hội viên) hoặc Bộ Tài chính xử lý (đối với kiểm toán viên và các công ty kiểm toán).

Để đảm bảo tính thống nhất trong kết quả kiểm tra tại từng công ty kiểm toán, VACPA đã thành lập một đoàn kiểm tra duy nhất gồm 22 thành viên. VACPA đã soạn thảo đầy đủ các tài liệu chấm điểm kiểm tra hệ thống, chấm điểm kiểm tra kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thành viên đoàn kiểm tra về mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, trình tự kiểm tra, phương pháp chấm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng từng file hồ sơ, chất lượng tổng thể công ty kiểm toán...làm cơ sở thực hiện thống nhất cho tất cả các cuộc kiểm tra năm 2012. Ngày 06/10/2012 tại Hà Nội; đoàn kiểm tra đã họp phổ biến và đào tạo kỹ càng cho tất cả thành viên đoàn kiểm tra năm 2012.

Ngày 06/10/2012 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra đã họp phổ biến và đào tạo kỹ càng cho tất cả thành viên đoàn kiểm tra năm 2012.

Đến nay cuộc kiểm tra đã thực hiện được tại 3 công ty. Hy vọng cuộc kiểm tra năm 2012 sẽ đạt được kết quả tốt, đúng quy định.

MC - WEB

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4503

Đánh giá bài viết
Kết quả