HƯỚNG DẪN KẾT NẠP HỘI VIÊN TẬP THỂ

Ngày 31/10/2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã có công văn số 289/2012/VACPA về việc Hướng dẫn kết nạp hội viên tập thể với nội dung như sau:

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN TẬP THỂ Tại đây!

"Để gia tăng giá trị, lợi ích và ngày càng phát triển Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); Thực hiện Nghị quyết Đại hội VACPA nhiệm kỳ III, Điều 6, Điều lệ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 321/TB-BTC ngày 07/8/2012 của Bộ Tài chính, Nghị quyết Ban Chấp hành VACPA số 204-2012/NQ-VACPA ngày 06/8/2012, Ban Chấp hành VACPA hướng dẫn việc kết nạp Hội viên tập thể như sau:

PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Hội viên tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia Hội. Hội viên tập thể gồm có Hội viên tập thể chính thức và Hội viên tập thể liên kết.

2. Điều kiện để trở thành Hội viên tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

2.1. Hội viên tập thể chính thức: Là các doanh nghiệp kiểm toán đã và đang hoạt động tại Việt Nam tán thành Điều lệ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, có nguyện vọng tham gia hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, cử người đại diện và đóng hội phí hàng năm, được kết nạp làm Hội viên tập thể chính thức.

 2.2. Hội viên tập thể liên kết: Là các doanh nghiệp kiểm toán đã và đang hoạt động tại Việt Nam tán thành Điều lệ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, có nguyện vọng tham gia là hội viên liên kết, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, cử người đại diện và đóng hội phí hàng năm, được kết nạp làm Hội viên tập thể liên kết.

Các doanh nghiệp kiểm toán liên doanh và doanh nghiệp kiểm toán 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hội, cử người đại diện và đóng hội phí hàng năm, được kết nạp làm Hội viên tập thể liên kết. (Theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 45-2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội).

3. Nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên tập thể

3.1. Nghĩa vụ của Hội viên tập thể

1. Chỉ đạo đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế và các nghị quyết, quyết định của Hội; tích cực tham gia hoạt động Hội.

2. Vận động và hỗ trợ các KTV đang làm việc tại đơn vị gia nhập hội viên chính thức của Hội, tích cực tham gia hoạt động chuyên môn, xây dựng văn bản pháp luật, các hoạt động đối ngoại, ngoại khóa và các hoạt động khác của Hội.

3. Phối hợp với Hội để giúp đỡ Hội viên cá nhân không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, đặc biệt là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm toán, kế toán, tài chính và trình độ quản lý; giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

4. Góp phần nâng cao uy tín nghề nghiệp; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và danh tiếng của Hội; bảo vệ danh dự và lợi ích của Hội; vận động mọi người hưởng ứng các hoạt động của Hội; tham gia tích cực vào việc phát triển hội viên mới.

5. Đóng Hội phí theo quy định.

3.2. Quyền của Hội viên tập thể

1. Được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội; được cung cấp trực tiếp các văn bản, thông tin về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các thông tin quốc tế về kiểm toán, kế toán và các thông tin khác; được cử người tham gia các sinh hoạt, tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về tài chính, kế toán, kiểm toán; tham gia đoàn khảo sát ở trong nước và nước ngoài do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Được cung cấp trực tiếp các công cụ hỗ trợ, các sản phẩm chuyên môn của Hội.

3. Được xét trình Chủ tịch Hội và các cấp Nhà nước khen thưởng theo định kỳ, theo từng đợt hoặc chuyên đề (Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc các Bộ ngành, các tỉnh, Thành phố, các hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế…theo Quy chế thi đua khen thưởng của Hội).

4. Được giới thiệu, hỗ trợ khi muốn là thành viên, đại diện liên lạc của hãng kiểm toán quốc tế hoặc sáp nhập với công ty kiểm toán trong nước.

5. Được miễn hoặc  giảm một phần chi phí, hội thảo, khảo sát do Hội tổ chức. Được hưởng các ưu đãi khác khi sử dụng các dịch vụ do Hội cung cấp.

6. Được đăng tin, ảnh, bài miễn phí trên website và các tài liệu của Hội.

7. Được Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến, cải tiến nghiệp vụ kiểm toán hoặc nghiên cứu các đề tài khoa học về kinh tế, tài chính theo khả năng của Hội.

8. Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp của hội viên khi bị xâm phạm.

9. Được kiến nghị với Hội đề nghị cơ quan nhà nước những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán; kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội.

10. Hội viên tập thể được cấp “Giấy chứng nhận Hội viên tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” để sử dụng khi tham gia các hoạt động của Hội.

11. Hội viên tập thể là doanh nghiệp kiểm toán được cử một người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của Hội viên chính thức làm đại diện và một người làm đầu mối liên lạc để thực hiện các nhiệm vụ và quyền của Hội viên. Người đại diện của hội viên tập thể được thực hiện các nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Điều lệ Hội.

12. Được làm đơn xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện hoặc không có nguyện vọng tiếp tục tham gia.

PHẦN II: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KẾT NẠP HỘI VIÊN TẬP THỂ

1. Hồ sơ kết nạp Hội viên tập thể gồm có:

(1) Đơn xin gia nhập Hội viên tập thể chính thức hoặc liên kết (1 trong 2 mẫu kèm theo)

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư;

(3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

(4) 02 ảnh 3x4 của người đại diện đơn vị;

(5) 01 bản sao Chứng chỉ KTV của người đại diện đơn vị (Sao y dấu của công ty).

2. Trình tự kết nạp:

           Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ gia nhập Hội viên tập thể, Văn phòng Hội sẽ trình Chủ tịch ký Quyết định kết nạp và cấp “Giấy chứng nhận Hội viên tập thể chính thức VACPA” hoặc “Giấy chứng nhận Hội viên tập thể liên kết VACPA” cho doanh nghiệp.  Văn phòng Hội sẽ gửi Giấy chứng nhận Hội viên tập thể và đăng tin chúc mừng trên website của Hội.

3. Hội phí Hội viên tập thể:  Mức phí Hội viên tập thể sẽ được Ban Chấp hành VACPA phê duyệt hàng năm từ năm 2014 trở đi. Mức phí áp dụng cho năm 2013 là:

 

STT

Công ty

Số tiền

 

1

Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

 

 

3.000.000 VND

2

Doanh nghiệp  kiểm toán còn lại

2.000.000 VND

 

          -  Thời gian nộp: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

          -  Hình thức nộp: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

          Trong quá trình xem xét  kết nạp Hội viên tập thể và quá trình hoạt động, VACPA rất mong nhận được ý kiến đóng góp hoặc những đề xuất của Hội viên tập thể để công tác Hội viên ngày càng tốt hơn.

          Để biết rõ  thêm chi tiết và thủ tục kết nạp Hội viên tập thể, xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 04 39724334 ext 104 hoặc qua email: banhoivien@vacpa.org.vn "

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6612

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan