006 - Hội viên Liên kết - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

25/06/2013

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Quách Thành Châu

1972

N.0875/KTV

19/11/2004

15/04/2005

2

Nguyễn Hoàng Nam

1975

0849/KTV

19/11/2004

15/04/2005

3

Đặng Quốc Tuấn

1975

0620/KTV

11/12/2002

28/06/2013

4

Phạm Thị Xuân Mai

1983

1771/KTV

28/04/2010

28/06/2013

5

Đào Quang Huy

1981

N.1895/KTV

23/02/2011

16/05/2012

6

Đinh Thị Quỳnh Vân

1968

0582/KTV

11/12/2002

15/04/2005

7

Nguyễn Phi Lan

1972

0573/KTV

11/12/2002

15/04/2005

8

Trần Hồng Kiên

1975

0298/KTV

22/05/2000

19/9/2007

9

Phan Hồ Giang

1965

0438/KTV

01/09/2001

20/4/2009

10

Trần Khắc Thể

1982

N.2043/KTV

23/02/2011

16/05/2012

11

Nguyễn Thành Trung (Thuế)

1977

0870/KTV

19/11/2004

15/04/2005

12

Tống Thu Hương

1983

N.2590/KTV

23/4/2013

 

13

Hồ Ngọc Thăng

1980

N.2262/KTV

30/12/2011

 

14

Đỗ Đức Hậu

1985

N.2591/KTV

23/4/2013

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5342

Đánh giá bài viết
Kết quả