9 CÔNG TY VÀ 28 KTV - HỘI VIÊN BỊ KHIỂN TRÁCH /CẢNH CÁO DO SAI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012


Như tin đã đưa ngày 09/01/2013, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ngày 22/1/2013 đã ký Quyết định số 012-2013/VACPA xử lý kỷ luật khiển trách/cảnh cáo các Hội viên có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.

Căn cứ các sai phạm đã kết luận qua kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2012, theo Nghị quyết Ban chấp hành Hội ngày 18/1/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định cảnh cáo 01 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên, khiển trách 8 công ty kiểm toán và 14 kiểm toán viên/Hội viên do chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012, 2011, 2010... 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam yêu cầu các công ty kiểm toán và kiểm toán viên/Hội viên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tích cực trau dồi chuyên môn nghề nghiệp/tăng cường đào tạo cho kiểm toán viên và nhân viên chuyên môn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán, quy định đạo đức nghề nghiệp, các quy định pháp lý có liên quan và Điều lệ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, tránh lặp lại các sai phạm tương tự trong tương lai (xem Công văn số 005-2013/VACPA ngày 10/01/2013 đã hướng dẫn, tại mục Kiểm soát chất lượng của Website VACPA - đường link: vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=control&f=control_detail&idinfo=3121&idtype=91).

Cùng ngày, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cũng đã có Công văn báo cáo Bộ Tài chính về nội dung các sai phạm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật các hội viên có sai phạm phát hiện trong cuộc kiểm tra chất lượng kiểm toán năm 2012./.

DANH SÁCH 8 CÔNG TY VÀ 14 KIỂM TOÁN VIÊN/HỘI VIÊN BỊ KỶ LUẬT “KHIỂN TRÁCH”

Công ty

1.       Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel

2.       Công ty TNHH Kiểm toán Mekong NAG (nay là Công ty TNHH Kiểm toán quốc gia VIA)

3.       Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội (Hanco)

4.       Công ty TNHH Kiểm toán Vạn An - MAAC

5.       Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (AC Việt Nam)

6.       Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

7.       Công ty TNHH Kiểm toán S&S

8.       Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

Kiểm toán viên/Hội viên

1.       Hoàng Thanh Tùng               - Chứng chỉ KTV số 1023/KTV   ngày 11/11/2005

2.       Trần Khánh Ly                     - Chứng chỉ KTV số 2407/KTV   ngày 21/06/2011

3.       Nguyễn Tuấn Ngọc              - Chứng chỉ KTV số 1975/KTV   ngày 23/02/2011

4.       Phan Huy Thắng                  - Chứng chỉ KTV số 0147/KTV   ngày 18/05/1999

5.       Lê Đăng Khoa                      - Chứng chỉ KTV số Đ.0057/KTV  ngày 18/05/1999

6.       Trần Thanh Tùng                  - Chứng chỉ KTV số 0773/KTV   ngày 19/11/2004

7.       Lê Thị Thanh Hương            - Chứng chỉ KTV số 1111/KTV   ngày 17/01/2007

8.       Lê Xuân Vinh                       - Chứng chỉ KTV số 1208/KTV   ngày 17/01/2007

9.       Nguyễn Cảnh                       - Chứng chỉ KTV số 1239/KTV   ngày 17/01/2007

10.   Trần Thị Thanh Xuân            - Chứng chỉ KTV số 1849/KTV   ngày 23/02/2011

11.   Phạm Gia Bảo Ngọc            - Chứng chỉ KTV số 1267/KTV   ngày 17/01/2007

12.   Đặng Đức Chuyên               - Chứng chỉ KTV số 0345/KTV   ngày 22/05/2000

13.   Lý Quốc Trung                     - Chứng chỉ KTV số Đ.0099/KTV ngày 18/05/1999

14.   Trịnh Hoài Ngọc                   - Chứng chỉ KTV số 0193/KTV   ngày 18/05/1999

DANH SÁCH 1 CÔNG TY VÀ 14 KIỂM TOÁN VIÊN/HỘI VIÊN BỊ KỶ LUẬT “CẢNH CÁO”

Công ty

1.       Công ty TNHH Kiểm toán BHP

Kiểm toán viên/Hội viên

1.       Hồ Trung Trực                     - Chứng chỉ KTV số 0310/KTV   ngày 25/05/2000

2.       Nhữ Đức Trường                - Chứng chỉ KTV số 0775/KTV   ngày 19/11/2004

3.       Trương Hoài Nam                - Chứng chỉ KTV số 1435/KTV   ngày 07/06/2009

4.       Nguyễn Thiện Hòa                - Chứng chỉ KTV số Đ.0097/KTV ngày 18/05/1999

5.       Lê Hồng Trung                     - Chứng chỉ KTV số 0983/KTV   ngày 11/11/2005

6.       Nguyễn Thành Trung            - Chứng chỉ KTV số 1556/KTV   ngày 07/06/2009

7.       Trần Văn Bửu                      - Chứng chỉ KTV số Đ.0122/KTV ngày 18/05/1999

8.       Trần Bội Thảo                      - Chứng chỉ KTV số 1272/KTV   ngày 17/01/2007

9.       Nguyễn Phát Hào                 - Chứng chỉ KTV số Đ.0216/KTV ngày 18/05/1999

10.   Lê Nhật Hoàng                     - Chứng chỉ KTV số 0755/KTV   ngày 19/11/2004

11.   Nguyễn Đức Quỳnh             - Chứng chỉ KTV số 1016/KTV   ngày 11/11/2005

12.   Nguyễn Minh Phương          - Chứng chỉ KTV số 1664/KTV   ngày 28/04/2010

13.   Phùng Thị Thanh Thủy          - Chứng chỉ KTV số Đ.0126/KTV ngày 18/05/1999

14.   Đặng Quang Minh                - Chứng chỉ KTV số 1530/KTV   ngày 06/07/2009

 

(Ban biên tập - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6726

Đánh giá bài viết
Kết quả