009 - Hội viên Tập thể - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

25/06/2013

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Đặng Thị Mỹ Vân

1965

0173/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Lê Ngọc Hải

1955

0179/KTV

18/5/1999

15/04/2005

3

Nguyễn Như Tiến

1974

0449/KTV

01/09/2001

15/04/2005

4

Nguyễn Hồng Quang

1975

0576/KTV

11/12/2002

15/04/2005

5

Nguyễn Thị Ngọc Bích

1975

0600/KTV

11/12/2002

15/04/2005

6

Nguyễn Hoàng Hà

1976

0740/KTV

19/11/2004

15/04/2005

7

Trương Thị Hướng

1975

1042/KTV

11/11/2005

26/4/2013

8

Phạm Thị Ngọc Liên

1980

1180/KTV

17/1/2007

26/7/2012

9

Tô Bửu Toàn

1980

1201/KTV

17/1/2007

01/04/2009

10

Đoàn Anh Trà

1979

1301/KTV

17/1/2007

20/9/2010

11

Nguyễn Thị Thương Hà

1983

1602/KTV

28/04/2010

 

12

Nguyễn Trung Thành

1981

1673/KTV

28/04/2010

16/12/2013

13

Trần Đình Dũng

1981

1788/KTV

07/05/2010

21/2/2011

14

Trang Đắc Nha

1981

2111/KTV

30/12/2011

26/7/2012

15

Trần Thị Hoàng Yến

1985

2131/KTV

30/12/2011

26/4/2013

16

Trần Thị Oanh Kiều

1984

2157/KTV

30/12/2011

26/4/2013

17

Diệp Quốc Bình

1979

2200/KTV

30/12/2011

26/4/2013

18

Hoàng Lan Hương

1970

2207/KTV

30/12/2011

26/4/2013

19

Lê Giang Hương

1985

2716/KTV

31/05/2013

 

20

Hoàng Văn Anh

1985

2917/KTV

15/04/2014

24/7/2014

21

Nguyễn Thị Thanh Minh

1954

Đ.0068/KTV

18/5/1999

15/04/2005

22

Bùi Tuyết Vân

1967

Đ.0071/KTV

18/5/1999

15/04/2005

23

Đỗ Thị Ánh Tuyết

1964

Đ.0079/KTV

18/5/1999

15/04/2005

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3579

Đánh giá bài viết
Kết quả