Thảo luận nhóm cộng tác viên xây dựng Bảng chấm điểm Hồ sơ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành


Theo kế hoạch, ngày 22/08/2013, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) đã tổ chức họp nhóm cộng tác viên tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Bảng chấm điểm Hồ sơ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành áp dụng thí điểm cho kỳ KSCL năm 2013.

Trên cơ sở tài liệu VACPA cung cấp (gồm dự thảo sơ bộ Hồ sơ KTDA hoàn thành mẫu, dự thảo Hướng dẫn cho thành viên đoàn kiểm tra và Bảng chấm điểm kỹ thuật HSKT DAHT) các thành viên đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến phù hợp với quy định hiện hành và thực tế hoạt động KTDA hoàn thành.

Căn cứ ý kiến thảo luận của các cộng tác viên, VACPA tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Bảng chấm điểm và gửi lại cho các thành viên để thống nhất phổ biến áp dụng thí điểm cho mùa KSCL 2013.

Những vướng mắc trong quá trình xây dựng cũng như áp dụng thí điểm Bảng chấm điểm này cũng sẽ được sử dụng làm tư liệu cho quá trình xây dựng lại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 trong năm nay.

 

HV-VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2666

Đánh giá bài viết
Kết quả