CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Ngày 23/9/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định gồm 4 Chương, 45 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong đó có Mục 14, Điều 35 quy định về kiểm toán công ty đại chúng quy mô lớn, tổ chức niêm yết, tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và công ty quản lý quỹ. Theo đó:

Mức phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức và 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng với kiểm toán viên hành nghề vi phạm hành vi không thông báo cho đơn vị kiểm toán khi phát hiện hành vi không tuân thủ pháp luật hoặc không ghi ý kiến vào báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý trong trường hợp đơn vị được kiểm toán không sửa chữa, xử lý sai phạm; Không thông báo kịp thời bằng văn bản cho đơn vị được kiểm toán, Ủy ban chứng khoán khi nghi ngờ hoặc phát hiện đơn vị được kiểm toán có sai phạm trọng yếu do không tuân thủ pháp luật; Không giải trình, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu của UBCKNN.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán chấp thuận giao một phần công việc kiểm toán cho tổ chức khác không được chấp thuận thực hiện; Không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN khi thay đổi danh sách KTV hành nghề dẫn đến việc không còn đủ điều kiện được chấp thuận kiểm toán...

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2013 và thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xem toàn văn Nghị định 108/2013/NĐ-CP tại mục Văn bản phát luật tại đây.

(NNK - VACPA)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1876

Đánh giá bài viết
Kết quả