VACPA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013


Theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12721/BTC-CĐKT ngày 23/9/2013, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2013 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

Đây là cuộc kiểm tra thường niên theo quy định tại Nghị định về Kiểm toán độc lập (NĐ 105/2004 NĐ/CP ngày 30/03/2004) và Quyết định của Bộ Tài chính (QĐ 32/2007 QĐ/BTC ngày 15/05/2007). Theo Quyết định 32/2007 mỗi năm thường phải kiểm tra 1/3 số kiểm toán viên và công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán trong cả nước. Tuy nhiên, năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, chỉ kiểm tra 15 công ty gồm: Trong đó có 3 Công ty đủ điều kiện kiểm toán niêm yết, 12 công ty chưa đủ điều kiện kiểm toán niêm yết; và trong 15 công ty đó có 7 công ty đã được kiểm tra các năm trước, 8 Công ty kiểm tra lần đầu tiên; và cũng trong 15 công ty này có 8 Công ty tại Hà Nội, 5 công ty tại TP Hồ Chí Minh và 2 Công ty tại Hải Phòng, Quảng Ninh, chiếm 1/10 số công ty đang hoạt động và doanh thu ước tính của các công ty này chiếm khoảng 2% doanh thu toàn ngành kiểm toán.

Để đảm bảo tính thống nhất trong kết quả kiểm tra tại từng công ty kiểm toán, VACPA đã thành lập hai đoàn kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra là lãnh đạo Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán và lãnh đạo VACPA, thành viên Đoàn kiểm tra gồm 35 thành viên là các Kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm trong hành nghề kiểm toán và 5 cán bộ thuộc cơ quan quản lý Nhà nước. VACPA đã soạn thảo đầy đủ các tài liệu Bảng chấm điểm hệ thống, chấm điểm kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn thành viên đoàn kiểm tra về mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, trình tự kiểm tra, phương pháp chấm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng từng file hồ sơ, chất lượng tổng thể công ty kiểm toán...làm cơ sở thực hiện thống nhất cho tất cả các cuộc kiểm tra năm 2013. Các tài liệu này đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện trên cơ sở rút kinh nghiệm kỳ kiểm tra năm 2012.

Từ ngày 07 - 09/10/2013, VACPA đã tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á và Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn định giá ACC - Việt Nam để rút kinh nghiệm cho Đoàn kiểm tra. Ngày 11/10/2013 tại Hà Nội; đoàn kiểm tra đã họp phổ biến và đào tạo về tổ chức Đoàn kiểm tra, phương pháp chọn mẫu, file hồ sơ kiểm tra, kỹ thuật chấm điểm kết hợp với phân tích, đánh giá, xét đoán chuyên môn, cách thức xếp loại Hồ sơ kiểm toán cũng như cách ứng xử đối với một số tình huống phát sinh trong quá trình kiểm tra cho tất cả thành viên. Những điểm cần bổ sung vào tài liệu hướng dẫn kiểm tra đã được bổ sung kịp thời và gửi cho các đơn vị sẽ được kiểm tra từ nay đến 06/11/2013.

Hi vọng cuộc kiểm soát chất lượng năm 2013 sẽ đạt được kết quả tốt góp phần nâng cao chất lượng, uy tín của ngành kiểm toán độc lập.

                                                                                                             BBT- Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4267

Đánh giá bài viết
Kết quả