SIẾT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN


Chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được siết chặt theo quy định mới tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 18/01/2014.

Cụ thể, các công ty kiểm toán không được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng như: Công ty đại chúng quy mô lớn, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán,... trong các trường hợp: Tổ chức kiểm toán là khách hàng đang hưởng những điều kiện ưu đãi ngoài mức thông thường của đơn vị có lợi ích công chúng; người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng của tổ chức kiểm toán là người có trách nhiệm quản lý, điều hành của đơn vị có lợi ích công chúng được kiểm toán.

Cũng theo quy định mới, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức kiểm toán được chấp thuận phải công khai trên trang thông tin điện tử của mình báo cáo minh bạch hàng năm. Báo cáo minh bạch phải được cập nhật thường xuyên các thông tin trong vòng 30 ngày kể từ khi có thay đổi. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp giáp sát, kiểm tra đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán./.

(Theo ĐTCK)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3049

Đánh giá bài viết
Kết quả