15 KIỂM TOÁN VIÊN BỊ ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG NĂM 2014


Ngày 14/01/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận từ Bộ Tài chính Quyết định từ số 3297/QĐ-BTC đến 3311/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đối với 15 kiểm toán viên, thuộc 12 công ty kiểm toán.

Lý do là các kiểm toán viên này đã không đảm bảo số giờ cập nhật kiến thức trong năm 2013. Trong số này, có kiểm toán viên của cả công ty kiểm toán trong danh sách được chấp thuận kiểm toán tổ chức niêm yết như E&Y, KPMG, Grand Thornton, Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học Sài Gòn, Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Công ty TNHH Tư vấn thuế kế toán và kiểm toán AVINA - IAFC.

Theo quy định của Bộ Tài chính, trong năm trước năm đăng ký hành nghề kiểm toán, kiểm toán viên phải tham gia cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ, bao gồm tối thiểu 20 giờ về kế toán, 4 giờ về đạo nghề nghiệp; kiểm toán viên không hành nghề trong hai năm liên tục trở lên muốn đăng ký hành nghề kiểm toán phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước năm đăng ký./.

 

Chi tiết xem tại website Bộ Tài chính tại đây.  Hoặc link dưới đây:

 

Danh sách Kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014)

MC- Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 9578

Đánh giá bài viết
Kết quả