012 - Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán Hạ Long (HAACO)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Ngày vào Hội

Số

Ngày cấp

01

Ô.Lê Ngọc Miên

1935

Đ.0117/KTV

18/5/1999

15/04/2005

02

Ông Phạm Văn Sơn

1958

0214/KTV

5/18/1999

09/19/07

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2734

Đánh giá bài viết
Kết quả