MALAYSIA: CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ CẢNH CÁO


Báo cáo đánh giá giai đoạn 2009-2013 của Viện kế toán Malaysia (MIA) đã cảnh cáo các công ty kiểm toán tại Malaysia đã không thực hiện đầy đủ việc lưu giữ các tài liệu kiểm toán và tài liệu làm việc.

MIA cho biết, các công ty đã không có đủ tài liệu làm việc về các quy trình kiểm toán được thực hiện, về sự đầy đủ và phù hợp của các bằng chứng kiểm toán. Ngoài ra vẫn còn một số công ty không chuẩn bị tài liệu về kế hoạch kiểm toán.

MIA còn phát hiện thấy nhiều công ty không đưa ra được các chính sách và quy trình chính thức để đảm bảo tính độc lập nghề nghiệp. Theo báo cáo, sự tham gia của các chủ phần hùn vào các cuộc kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch thường không rõ ràng.

Nhiều hãng kiểm toán không có báo cáo theo dõi về phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân sự. Trong báo cáo này, MIA đánh giá tất cả 639 công ty kiểm toán, trong đó chỉ 8% đạt mức độ "đạt yêu cầu". ( Theo International Accounting Bulletin - Trường Xuân)

(Theo Báo KTNN - số 15/2014)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2742

Đánh giá bài viết
Kết quả