UBCK SẼ KIỂM SOÁT CHẶT HƠN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN


Theo dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến, để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo Thông tư đề xuất tăng quyền cho ủy ban chứng khoán Nhà nưóc (UBCK) trong kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Theo đó, ngoài trách nhiệm ra quyết định kiểm tra định kỳ các DN kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở danh sách phê duyệt của Bộ Tài chính, UBCK còn đảm nhiệm vai trò trưởng Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các DN kiểm toán được UBCKchấp thuận kiểm toán...

UBCK cũng có trách nhiệm chủ trì kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các DN kiểm toán được chấp thuận. Theo đó, ngoài ra quyết định kiểm tra đột xuất các DN kiểm toán, UBCK còn có trách nhiệm xử lý vi phạm phát hiện được qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán theo thẩm quyền quy định của pháp luật chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra tại DN kiểm toán.

(Theo ĐTCK)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3651

Đánh giá bài viết
Kết quả